Jūs atrodaties šeit

Darbības dokumenti

Akciju sabiedrības komercdarbība nodrošina lietotājus Rīgas pilsētā ar centralizētu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu, pieprasītajā daudzumā un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstošu siltumapgādi.

Statūti

AS RĪGAS SILTUMS statūti apstiprināti akciju sabiedrības RĪGAS SILTUMS 25.03.2024. kārtējā akcionāru sapulcē.

Vidēja termiņa darbības stratēģija

AS “RĪGAS SILTUMS” vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek noteiktas prioritātes un mērķi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus turpmākajiem 3 gadiem. Izstrādājot stratēģiju, tiek izvērtēta uzņēmuma līdzšinējā attīstība, identificēti turpmākie attīstības virzieni un izvirzīti konkrēti uzdevumi to sasniegšanai, kas būtu īstenojami no 2019./2020. līdz 2021./2022.finanšu gadam, sasaistot tos ar pieejamiem finanšu resursiem.

Lēmums par Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu akciju sabiedrībā “RĪGAS SILTUMS”

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 7. pantu, ņemot vērā Konkurences padomes 18.06.2021. vēstuli Nr. 1.7-2/846, Rīgas dome nolemj:

1. Apstiprināt Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības akciju sabiedrībā “RĪGAS SILTUMS” izvērtējumu.

2. Saglabāt Rīgas valstspilsētas pašvaldības tiešo līdzdalību akciju sabiedrībā “RĪGAS SILTUMS”.

3. Noteikt akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” vispārējo stratēģisko mērķi, kas izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem un Rīgas valstspilsētas pašvaldības funkcijām (likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punkts un Enerģētikas likuma 51. panta pirmā daļa), – nodrošināt ilgtspējīgu, efektīvu, drošu un sociāli atbildīgu centralizēto siltumapgādi, vienlaikus veicinot siltumapgādes pieejamību un energopratību.

4. Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvalde ir atbildīga par lēmuma izpildi.

 

AS “RĪGAS SILTUMS” korporatīvās pārvaldības politika

Korporatīvās pārvaldības politikas mērķis ir palīdzēt veidot vidi, kurā valdītu uzticēšanās, caurskatāmība un atbildība, kas nepieciešama ilgtermiņa ieguldījumu, finanšu stabilitātes un godprātīgas un profesionālas komercdarbības veicināšanai, tādējādi atbalstot AS “RĪGAS SILTUMS” izaugsmi un iekļaujošāku sabiedrību.

Dividenžu politika periodam no 2022./2023.f.g. līdz 2024./2025.f.g.

Dividenžu politikas mērķis ir īstenot pārdomātu, līdzsvarotu un caurspīdīgu peļņas sadales modeli un nodrošināt līdzsvaru starp regulāru naudas līdzekļu izmaksu Akcionāriem, Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un Sabiedrības finanšu stabilitāti.

 

Iepirkumu politika un principi

Iepirkumu politika un principi

AS "RĪGAS SILTUMS" Iepirkumu politikas mērķis ir noteikt vienotus pamatprincipus, kā uzņēmums veic preču, pakalpojumu vai būvdarbu iegādi.

Risku pārvaldības politika

Risku pārvaldības politikas mērķis ir noteikt vienotus risku pārvaldības un iekšējās kontroles vides pamatprincipus, lai savlaicīgi identificētu būtiskākos RS darbību negatīvi ietekmējošos faktorus.

Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības politika

Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības politikas mērķis ir noteikt krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanas pamatprincipus, lai samazinātu potenciālos zaudējumus, reputācijas kaitējumu, kā arī tiesisku pienākumu vai sankciju piemērošanas iespēju AS RĪGAS SILTUMS. 

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns

Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskā plāna mērķis ir korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana AS „RĪGAS SILTUMS”, lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs. AS „RĪGAS SILTUMS” uzdevums ir samazināt interešu konfliktu iespējamību uzņēmumā. 

Personāla politika

Personāla politikas mērķis: īstenot mūsdienīgu un efektīvu personāla vadību, lai nodrošinātu AS RĪGAS SILTUMS stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu, kvalificēta un motivēta personāla piesaistīšanu un veicinātu darbinieku lojalitāti, izaugsmi un motivāciju.

Ētikas politika

Ētikas politikas mērķis: radīt vienotu ētiskas rīcības normu kopumu, nodrošinot cieņas, uzticības un lojalitātes ievērošanu AS RĪGAS SILTUMS.

Ilgtspējas politika

Ilgtspējas politikas mērķis - piemērojot atbildīgu un sabalansētu pieeju vides, sociālās atbildības un pārvaldības jautājumos, veicina RS darbības virzienu stratēģisku attīstību un sekmē ilgtspējīgu uzņēmējdarbību.