Jūs atrodaties šeit

VAKANCES

Akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” personāla politikas mērķi ir:

 1. nodrošināt drošu, stabilu un radošu darba vidi, kas palīdz darbiniekiem atklāt savus talantus, spējas, dotības un iedrošina viņus jauniem sasniegumiem un izaicinājumiem;
 2. nodrošināt uzņēmumu ar kvalificētu, pozitīvi motivētu un lojālu personālu efektīvi izmantojot darbinieku prasmes, spējas un talantus, kas sekmē uzņēmuma darbības efektivitāti un veicina uzņēmuma attīstību un stratēģisko mērķu sasniegšanu;  
 3. AS darbinieki veido vienotu komandu ar vienotu izpratni par uzņēmuma misiju, vērtībām, ētikas principiem, kultūru un tradīcijām.

Plašāk par personāla vadības procesiem - personāla plānošanu, atlasi, apmācību, motivēšanu un citiem jautājumiem - lasiet šeit. 

AS "RĪGAS SILTUMS" ir pievienojusies iniciatīvai "Misija Nulle", parakstot "Misijas Nulle" hartu. "Misija Nulle" dalībnieks ir apņēmies īstenot drošu darba vidi veicinošas aktivitātes, ar mērķi novērst nelaimes gadījumus darba vietā, kā arī izglītot darbiniekus par drošu darba vidi arī ārpus darba vietas. Iniciatīva "Misija Nulle"  = Vienīgais pieņemamais negadījumu skaits darba vietā ir nulle.
AS "RĪGAS SILTUMS" ir saņēmusi Platīna kategoriju Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā Ilgtspējas indeksā. Šajā kategorijā iekļūst tie uzņēmumi, kuri savā darbībā ir pilnībā integrējuši korporatīvo sociālo atbildību, augsta līmeņa caurskatāmību, kā arī ietekmes auditorijas iesaisti.

 

Darba aizsardzības dienesta vadītājs/-a

 

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Darba aizsardzības dienesta vadītāju

Galvenie darba pienākumi

Plānot, organizēt un vadīt Darba aizsardzības dienesta (turpmāk - DAD) darbu.

Uzturēt un pilnveidot akciju sabiedrības darba aizsardzības sistēmu atbilstoši Latvijas Republikas (turpmāk - LR) Darba aizsardzības likuma un citu LR normatīvo aktu prasībām.

Nodrošināt darba vides iekšējo uzraudzību, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu uzņēmumā.

Veikt darba vides risku novērtēšanu, organizēt nepieciešamos pasākumus to mazināšanai.

Izstrādāt darba aizsardzības instrukcijas, iekšējos normatīvos aktus, rīkojumus un citus ar profesionālo darbību saistīto dokumentāciju, kā arī nepieciešamo dokumentāciju civilajā aizsardzībā.

Sagatavot nepieciešamo dokumentāciju DAD atbildībā esošo iepirkumu  organizēšanai.

Prasības pretendentam (-ei)

Izglītība: augstākā izglītība

Pieredze:

Papildus prasība: a

Nepieciešamās kompetences un prasmes:

 • profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • vadītprasme; 
 • stratēģiskā domāšana;
 • atbildība; 
 • prasme pieņemt lēmumus un argumentēt savu viedokli,
 • prasme sagatavot komplicētus dokumentus ar analītisko materiālu un motivāciju;
 • prasme iegūt un analizēt informāciju lēmumu sagatavošanai, pieņemšanai un darbības analīzei;
 • prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus;
 • prasme uzstāties auditorijas priekšā;
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties,
 • labas datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint u.c. programmām);
 • valsts valodas prasme C1 līmenī;
 • angļu valodas zināšanas B2 līmenī.

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto alga no EUR 1940 līdz EUR 2522 mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Kontaktpersona

Darba aizsardzības dienesta vadītāja Irēna Luckāne – 29475919. Piesakoties vakancei, lūdzam iesniegt CV un motivācijas vēstuli, sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv  līdz 2023.gada 6.februārim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase

Ražošanas departamenta siltumcentrāles “Imanta” siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas apkures iekārtas operators/-e uz noteiktu laiku

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Ražošanas departamenta siltumcentrāles “Imanta” siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa Operatīvās ražošanas grupas apkures iekārtas operatoru/i uz noteiktu laiku

Galvenie darba pienākumi

Nodrošināt apkalpojamo katlu iekārtu, koģenerācijas iekārtu, sildītāju, deaeratoru, sūkņu u.c. siltumcentrāles iekārtu nepārtrauktu darbību.

Maiņas laikā nodrošināt stabilu kurināmā degšanas režīmu siltumapgādes iekārtās.

Atklājot bojājumus vai novirzes no normas, noskaidrot to cēloņus pie iepriekšējās maiņas apkures iekārtas operatora.

Precīzi ievērot uzdoto siltumapgādes režīmu un siltumnesēja parametrus, kā arī izdarīt ierakstus parametru reģistrācijas žurnālā.

Sekot rādošo un reģistrējošo mēraparātu darbam, izmantojot SC esošās datorprogrammas.

Pārbaudīt drošības vārstus, līmeņrāžu stiklus un automātikas iekārtu stāvokli.

Veikt strādājošo iekārtu - rezerves iekārtu, cauruļvadu un armatūras, gultņu, rotējošo mehānismu, elektrodzinēju un sajūgu nožogojuma apgaitu un apskati, sekot to normālam darbam.

Nepieciešamības gadījumā veikt iekārtu ekspluatācijas apkopi un remontu. Par iekārtu, automātikas vai mēraparātu bojājumiem nekavējoties ziņot energodispečeram.

Katlu iekārtu apturēšanas vai avārijas gadījumā piedalīties katlu iekārtu remontu darbos.

Prasības pretendentam

Pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība.

Augstspiediena katlu iekārtu operatora kursi, ja nav iegūta augstspiediena katlu iekārtu operatora kvalifikācija.

B2 valsts valodas prasmes pakāpe.

Nepieciešamās kompetences:

 • prasme ātri pieņemt lēmumu paaugstināta stresa situācijā;
 • prasme strādāt komandā; 
 • prasme apstrādāt un analizēt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;
 • spēja uzņemties atbildību par savu un citu personu drošību; 
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint u.c.).

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto algu no EUR 1060 līdz EUR 1378 mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Lēpju ielā 4, Rīgā.

Kontaktpersona

Siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa vadītājs Reinis Kasparsons – tālrunis 20002755. Piesakoties vakancei, lūdzam CV iesniegt Personāla daļā, nosūtot pa e-pastu: atlase@rs.lv līdz 2023.gada 31.janvārim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Ražošanas departamenta siltumcentrāles ”Imanta’’ siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa Ekspluatācijas grupas siltumiekārtu remontatslēdznieks/-ce

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Ražošanas departamenta siltumcentrāles ”Imanta’’ siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa Ekspluatācijas grupas siltumiekārtu remontatslēdznieku (-ci)

Galvenie darba pienākumi

Veikt tehniskās apkopes un remontu darbus siltumcentrālē esošajām iekārtām, tai skaitā ūdenssildāmie katli, katlu palīgiekārtas, kurināmā (šķelda) padeves sistēma, sūkņi, noslēgarmatūras, ūdens ķīmiskās attīrīšanas iekārtas un citas tehnoloģiskās iekārtas.

Veikt nelielus remontu darbus (tai skaitā tīrīšanas, krāsošanas un līdzīga rakstura darbus) siltumcentrāles konstrukcijām, nožogojumam, šķeldas padeves sistēmai.

Veikt celtniecības un santehnikas remontu darbus.

Veikt materiālu iekraušanas - izkraušanas darbus.

Novērst neliela apjoma siltumiekārtu izolācijas bojājumus.

Piedalīties teritorijas sakopšanā.

Prasības pretendentam (-ei)

Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā tehniskā izglītība vai arodizglītība siltuma, ūdens, kanalizācijas nozarē.

Pieredze tehniskā specialitātē ne mazāka kā 1 gads.

Nepieciešamās kompetences un prasmes:

 • prasme cītīgi, akurāti un precīzi izpildīt uzticētos darba uzdevumus;
 • prasme strādāt komandā; 
 • prasme apkopot un apstrādāt darba pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju;
 • spēja veikt darbus, ar paaugstinātu fizisko veiklību, fizisko piepūli un kustību precizitāti;
 • spēja pieņemt lēmumu un uzņemties atbildību stresa situācijā;
 • valsts valodas prasme A2 līmenī.

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto algu no EUR 1060 līdz EUR 1378 mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Lēpju ielā 4, Rīgā.

Kontaktpersona

Ražošanas departamenta siltumcentrāles ‘’Imanta’’ siltumcentrāles “Daugavgrīva” iecirkņa vadītājs Reinis Kasparsons – tālrunis 20002755. Piesakoties vakancei, lūdzam CV un motivācijas vēstuli iesniegt Personāla daļā, nosūtot pa e-pastu: atlase@rs.lv līdz 2023.gada 7.februārim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Siltumtīklu departamenta 1.tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa siltumtehniskais iekārtu inženieris/-re

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Siltumtīklu departamenta 1.tīklu rajona Siltumtīklu iecirkņa siltumtehnisko iekārtu inženieri

Galvenie darba pienākumi

Sagatavot siltumtīklu pases un shēmas

Veikt korekcijas tīklu pasēs, shēmās, planšetēs un tabulās pēc remontu darbu izpildes, saskaņā ar izpilddokumentāciju

Ievadīt tehniskos datus datu bāzē un nodrošināt to aktualizāciju.

Kontrolēt iesniegtās izpilddokumentācijas atbilstību noteiktajām prasībām.

Prasības pretendentam

Augstākā profesionāli tehniskā izglītība siltumtehnikā vai būvniecībā.

Pieredze attiecīgajā specialitātē ilgāka gadu.

Valsts valodas prasme C1 līmenī.

Profesionālas prasmes nozarei atbilstošā jomā.

Nepieciešamās kompetences:

 • pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • organizēt darba uzdevumu izpildi;
 • iegūt, apkopot un apstrādāt darbam nepieciešamo informāciju;
 • saskaņot savu darbību ar citiem AS darbiniekiem un apakšvienībām;
 • prasme strādāt komandā;
 • vispārīgas iemaņas darbam ar datoru (Word, Excel, PowerPoint, VISIO).

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto algu no EUR 1 440 līdz EUR 1872 mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Pildas ielā 43, Rīgā

Kontaktpersona

Siltumtīklu departamenta 1.tīklu rajona vadītājs Artis Benefelds – tālrunis 29259562. Piesakoties vakancei, CV un motivācijas vēstuli lūdzam iesniegt Rīgā, LV-1012, Cēsu ielā 3A, Personāla daļā personīgi vai nosūtot pa e-pastu: atlase@rs.lv  līdz 2023.gada 15.februārim.

* Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.

Tehniskās daļas Siltumtīklu grupas siltumtehniskais iekārtu inženieris/-re

Akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” aicina darbā Tehniskās daļas Siltumtīklu grupas siltumtehnisko iekārtu inženieri

Galvenie darba pienākumi

Sagatavot iepirkumu procedūru (atklāto un slēgto konkursu, cenu aptauju u.c.) nolikumu, protokolu, uzaicinājuma vēstuļu, vēstuļu par iepirkumu rezultātiem un citu ar iepirkumiem saistītu dokumentu sagatavošanu.

Sniegt rakstiskas atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem saskaņā ar iepirkumu procedūras komisijas pieņemtajiem lēmumiem.

Nodrošināt iepirkumu materiālu izsniegšanu un Pretendentu sagatavoto piedāvājumus pieņemšanu. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sēdēs.

Pēc iepirkumu procedūras komisijas pilnvarojuma izskatīt Pretendentu iesniegto piedāvājumu atsevišķu sadaļu atbilstību iepirkumu procedūras nolikuma prasībām, sagatavot izvērtēšanas protokolus, piedalīties Pretendentu tehniskā aprīkojuma un iekārtu skatēs un sagatavot protokolus par skates rezultātiem.

Nodrošināt tīmekļvietnē www.rs.lv informācijas ievietošanu par iepirkumu procedūrām, izmaiņām vai papildinājumiem un iepirkumu procedūru projektus.

Uzturēt Tehniskās daļas datu bāzi par iepirkumu procedūru norises gaitu.

Prasības pretendentam (-ei)

Izglītība: otrā līmeņa augstākā izglītība siltumenerģētikā un siltumtehnikā.

Pieredze:

 • attiecīgajā specialitātē ne mazāka par diviem gadiem,
 • vēlama pieredze darbā ar iepirkumiem.

Nepieciešamās kompetences un prasmes:

 • profesionālās prasmes nozarei atbilstošā jomā,
 • prasme analizēt un izvērtēt liela apjoma informāciju, lai izvēlētos   labākos risinājumus lēmuma pieņemšanai,
 • prasme sagatavot komplicētas vēstules, ziņojumus, atskaites ar analītisko materiālu un nepieciešamo pamatojumu un skaidrojumu,
 • prasme pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību,
 • prasme argumentēt savu viedokli,
 • prasme organizēt darbu un izpildīt uzdevumus, kuriem nav noteiktas metodikas,
 • prasme strādāt komandā,
 • labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, spēja sadarboties,
 • datora lietošanas prasmes (Word, Excel, PowerPoint, Visio u.c.),
 • valsts valodas prasme C1 līmenī.

Piedāvājam

Darbu mūsdienīgā un profesionālā uzņēmumā.

Bruto alga no EUR 1440,- līdz EUR 1872,- mēnesī.

Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu.

Papildus sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu.

Darbu profesionālā kolektīvā.

Darba vietu Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Kontaktpersona

Tehniskās daļas Siltumtīklu grupas vadītājs Zigmārs Umblejs – 67017382. Piesakoties vakancei, lūdzam iesniegt CV un motivācijas vēstuli, sūtot uz e-pastu: atlase@rs.lv  līdz 2023.gada 12.februārim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), 13. pantu, akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” informē, ka:

1) pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu atlases norisi;

2) minētās personas datu apstrādes pārzinis ir akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS", kontaktinformācija: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012. Papildus informāciju par personas datu apstrādi Jūs variet iegūt akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" tīmekļvietnē: https://rs.lv/saturs/atlase.