Jūs atrodaties šeit

Valde

AS "RĪGAS SILTUMS” darbību vada valde, kas darbojas saskaņā ar akcionāru statūtiem.

Kārtību, kādā ieceļami valdes un padomes locekļi, regulē MK noteikumi, Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai.

AS “RĪGAS SILTUMS” valdes un padomes locekļu nominēšanas process atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina atklātu, godīgu un profesionālu padomes un valdes locekļu atlasi, līdz ar to veicinot profesionālu un kompetentu kapitālsabiedrības institūciju izveidi.

AS "RĪGAS SILTUMS”  valdes sastāvs:

Valdes priekšsēdētājs Ilvars Pētersons

Atbildības jomas: Uzņēmuma stratēģiskā attīstība un pārvaldība, digitālie risinājumi, drošība un energoefektivitāte.

Izglītība: Maģistra grāds MBA Rīgas Biznesa skolā, maģistra grāds un Telekomunikāciju inženiera kvalifikācija Rīgas Tehniskajā universitātē, vadības līmeņa korporatīvās pārvaldības sertifikāts Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtā.

Profesionālā pieredze: Ievērojama vairāk kā divdesmit astoņu gadu pieredze uzņēmumu vadošajos amatos, lielākajos starptautiskajos un Latvijas uzņēmumos enerģētikas, telekomunikācijas, informācijas tehnoloģiju un industriālās automatizācijas nozarēs  - Tet, Marconi, Ericsson, Cisco, Sadales tīkls, Siemens. Aktīvi darbojies arī divās Eiropas Savienības asociācijās – Eurelectric un EDSO for Smart Grids. Kopš 2021.gada Tet padomes loceklis un padomes audita komitejas loceklis. AS RĪGAS SILTUMS valdē kopš 2022.gada 26.aprīļa.

Nepieder AS RĪGAS SILTUMS un SIA Rīgas BioEnerģija akcijas.

Pilnvaru termiņš: 2027.gada 25.aprīlis.

LinkedIn profils

Valdes loceklis Uģis Osis

Atbildības jomas: Centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstība un pārvaldība.

Izglītība: Inženierzinātņu doktora grāds būvzinātnes nozares siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozarē Rīgas Tehniskajā universitātē.

Profesionālā pieredze: Ievērojama vairāk kā trīsdesmit gadu pieredze siltumapgādes nozares attīstībā. Vadījis pašvaldības uzņēmumus Jūrmalas siltums un Jūrmalas namsaimnieks. Aktīvi piedalās Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas darbā, ieņem padomes locekļa amatu, veicinot energoefektīvu siltumenerģijas ražošanu un lietošanu Latvijā. Kopš 2006.gada ir Rīgas Tehniskās universitātes docents. AS RĪGAS SILTUMS valdē kopš 2010.gada 1.novembra.

Nepieder AS RĪGAS SILTUMS un SIA Rīgas BioEnerģija akcijas.

Pilnvaru termiņš: 2027.gada 29.marts.

Valdes loceklis Raivis Elliņš

Atbildības jomas: Enerģijas ražošanas attīstība un pārvaldība.

Izglītība: Inženierzinātņu maģistra un bakalaura grāds būvzinātnes nozares siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmu apakšnozarē Rīgas Tehniskajā universitātē.

Profesionālā pieredze: Enerģētikas nozares eksperts. Vairāk kā divdesmit septiņu gadu pieredze enerģētikas nozarē. Līdzdalība vairākos Latvijas pilsētu siltumapgādes ražošanas un modernizācijas projektos. Vadījis vērienīgus siltumavotu modernizācijas projektus ar kopējo siltuma slodzi teju 100 MW apjomā. AS RĪGAS SILTUMS valdē kopš 2011.gada 1.februāra.  

Nepieder AS RĪGAS SILTUMS un SIA Rīgas BioEnerģija akcijas.

Pilnvaru termiņš: 2027.gada 29.marts.

Valdes locekle Vineta Kutkēviča

Atbildības jomas: Uzņēmuma finanšu un risku pārvaldība, ilgtspēja.

Izglītība: Maģistra grāds finanšu vadībā MBA Swiss Business School, bakalaura grāds biznesa vadībā Ventspils augstskolā, vadības līmeņa korporatīvās pārvaldības sertifikāts Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtā, ACCA sertifikāts.

Profesionālā pieredze: Plaša starptautiska profesionāla pieredze finanšu pārvaldībā, pārmaiņu vadībā, stratēģiskā plānošanā un auditā, veicinot darba efektivitāti un sasniedzot izcilus rezultātus. Ieņēmusi vadošas Baltijas līmeņa pozīcijas uzņēmumos Intrum, Puratos un BaltCap, kā arī vadījusi audita projektus Pricewaterhousecoopers. AS RĪGAS SILTUMS valdē kopš 2022.gada 3.oktobra.  

Nepieder AS RĪGAS SILTUMS un SIA Rīgas BioEnerģija akcijas.

Pilnvaru termiņš: 2027.gada 2.oktobris.

LinkedIn profils