Jūs atrodaties šeit

Padome

Kārtību, kādā ieceļami valdes un padomes locekļi, regulē likums Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai. Padomes atalgojumu nosaka akcionāri.

2023.gada 11.decembrī AS “RĪGAS SILTUMS” (RS) ārkārtas akcionāru sapulcē ievēlēta RS padome ar izmaiņām tās līdzšinējā sastāvā.

Padomes locekļu sastāvā atkārtoti ievēlēti Jevgenijs Belezjaks, Matīss Paegle un Gatis Sniedziņš. No jauna RS padomē ievēlēti Mārtiņš Lazdovskis un Artūrs Veics. 

AS "RĪGAS SILTUMS" padomes sastāvs:

Padomes priekšsēdētājs Jevgenijs Belezjaks

Izglītība: Maģistra grāds MBA uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Biznesa skolā un bakalaura grāds Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, vadības līmeņa korporatīvās pārvaldības sertifikāts Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtā.

Profesionālā pieredze: Plaša vairāk kā divdesmit piecu gadu pieredze vadošos amatos finanšu pakalpojumu nozarē Latvijā un Baltijā. Aktīvi darbojies Latvijas Līzinga Devēju un Latvijas Finanšu nozares asociācijās.  Šobrīd ieņem  Getliņi EKO padomes priekšsēdētāja amatu, Latvijas autoceļu uzturētājs padomes locekļa amatu un vada uzņēmumu Belconsult, kā arī piedalās Latvijas Līzinga Dēvēju asociācijā kā goda biedrs. AS RĪGAS SILTUMS padomē kopš 2020.gada 4.decembra, atkārtoti ievēlēts 2023.gada 11.decembrī.  

Pilnvaru termiņš: 2028.gada 10.decembris.

LinkedIn profils

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Gatis Sniedziņš

Izglītība: Bakalaura grāds sociālajās zinātnēs Ventspils Augstskolā, šobrīd studē maģistratūrā inženierzinātnes un vadību Rīgas Tehniskajā universitātē.

Profesionālā pieredze: Ievērojama vairāk kā piecpadsmit gadu profesionāla pieredze finanšu instrumentu pakalpojumu attīstībā, aktīvi darbojoties Attīstības finanšu institūcija Altum padomē un Ekonomikas ministrijā. Šobrīd ieņem Attīstības finanšu institūcija Altum programmu attīstības vadītāja amatu. AS RĪGAS SILTUMS padomē kopš 2022.gada 11.jūlija, atkārtoti ievēlēts 2023.gada 11.decembrī.

Pilnvaru termiņš: 2028.gada 10.decembris.

LinkedIn profils

Padomes loceklis Matīss Paegle

Izglītība: Maģistra grāds MBA Stokholmas Ekonomikas augstskolā, vadības līmeņa korporatīvās pārvaldības sertifikāts Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtā.

Profesionālā pieredze: Starptautiska profesionāla pieredze vairāk kā divdesmit gadus enerģētikas, siltumapgādes, aviācijas, korporatīvās stratēģijas un finanšu pārvaldībā, tostarp septiņpadsmit gadu pieredze biomasas, vēja, saules, biogāzes, ūdeņraža, granulu, TEC un HES projektu vadībā. Šobrīd investīciju fonda BaltCap Infrastruktūras fonda I un II partneris, Eiropas Komisijas Misijas padomes loceklis klimatneitrālai un viedai pilsētai, Rīgas investoru konsultatīvās padomes loceklis un AS RĪGAS SILTUMS padomē kopš 2020.gada 4.decembra, atkārtoti ievēlēts 2023.gada 11.decembrī.

Pilnvaru termiņš: 2028.gada 10.decembris.

LinkedIn profils

Padomes loceklis Mārtiņš Lazdovskis

Izglītība: Sociālo zinātņu maģistra grāds uzņēmējdarbības ekonomikā Latvijas Universitātē, vadības līmeņa korporatīvās pārvaldības sertifikāts Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtā.

Profesionālā pieredze: Ievērojama vairāk kā piecpadsmit gadu profesionāla pieredze korporatīvā, finanšu un kontroles pārvaldībā, pārmaiņu un strukturēto reformu vadībā. Ieņēmis valsts sekretāra amatu Ekonomikas un Tieslietu ministrijā, pilnveidojot normatīvo regulējumu atbilstību OECD principiem un prasībām. Kopš 2015.gada Latvijas Valsts ceļi valdes priekšsēdētājs. AS RĪGAS SILTUMS padomē kopš 2023.gada 11.decembra.

Pilnvaru termiņš: 2028.gada 10.decembris.

LinkedIn profils

Padomes loceklis Artūrs Veics

Izglītība: Bakalaura grāds ekonomikā un biznesa administrācijā Rīgas Ekonomikas augstskolā (SSE Riga), ACCA sertifikāts.

Profesionālā pieredze: Plaša starptautiska gandrīz divdesmit gadu profesionāla pieredze finanšu un investīciju nozarē, stratēģiskās transformācijas pārvaldībā, risku un pārmaiņu vadībā, auditā. Ieņēmis vadošas Baltijas un Eiropas valstu līmeņa pozīcijas uzņēmumos Industra Bank, Luminor Bank, Reverta un Finko Invest. Kopš 2020.gada Industra Bank valdes loceklis un finanšu direktors. AS RĪGAS SILTUMS padomē kopš 2023.gada 11.decembra.

Pilnvaru termiņš: 2028.gada 10.decembris.

LinkedIn profils

Audita komiteja

AS “RĪGAS SILTUMS” darbojas audita komiteja trīs audita komitejas locekļu sastāvā:

  • Audita komitejas priekšsēdētājs Artūrs Veics
  • Audita komitejas priekšsēdētāja vietnieks Jevgenijs Belezjaks
  • Audita komitejas loceklis Gatis Sniedziņš

AS “RĪGAS SILTUMS” audita komitejas galvenie uzdevumi ir uzraudzīt AS “RĪGAS SILTUMS” gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas procesu, sniedzot atbalstu AS “RĪGAS SILTUMS” padomei, un pārraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības atbilstības kontroles un iekšējās audita darbības efektivitāti, sniedzot priekšlikumus AS “RĪGAS SILTUMS” padomei to pilnveidošanai.

Par darbu AS “RĪGAS SILTUMS” audita komitejā atlīdzība netiek maksāta.