Jūs atrodaties šeit

Akcionāriem

2024.gada 16.februāra ārkārtas akcionāru sapulce

AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012, valde, pamatojoties uz akcionāra - Ekonomikas ministrijas pieprasījumu un AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 2024.gada 19.janvāra lēmumu Nr.11 (prot.Nr.3, p.3) sasauc ārkārtas akcionāru sapulci un nosūta paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulci, kas norisināsies 2024.gada 16.februārī pulksten 14:00 Cēsu ielā 3a, Rīgā, 1.korpusā, 2.stāva sēžu zālē.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi: Par AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu mēneša atlīdzības pārskatīšanu. Lēmuma projekts pieejams šeit.

AS “RĪGAS SILTUMS” sasauc ārkārtas akcionāru sapulci atbilstoši Komerclikuma 270.pantā un 273.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajai kārtībai.

AS “RĪGAS SILTUMS” informē, ka akcionāriem ir tiesības piedalīties ārkārtas akcionāru sapulsē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību, ievērojot Komerclikuma 277.pantā noteikto.

Akcionāriem ir tiesības rakstveidā balsot pirms ārkārtas akcionāru sapulces atbilstoši Komerclikuma 277.1 pantā noteiktajai kārtībai. Balsošanas veidlapa pieejama šeit.

Ar ārkārtas akcionāru sapulcē izskatāmā jautājuma lēmuma projektu un ar to saistītiem dokumentiem sākot no 2024.gada 23.janvāra akcionāri varēs iepazīties klātienē, Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams no 2024. gada 23.janvāra līdz 2024.gada 12.februārim, elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: daiga.berkmane@rs.lv.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai institūcija, kura sasauc akcionāru sapulci, iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.

Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, iesniedz institūcijai, kura sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Īstenojot korporatīvo pārvaldību AS “RĪGAS SILTUMS” ievēro Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktos principus.

2023.gada 11.decembra ārkārtas akcionāru sapulce

AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012, valde, pamatojoties uz akcionāra - Ekonomikas ministrijas pieprasījumu un AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 2023.gada 15.novembra lēmumu Nr.221 (prot.Nr.51, p.9) sasauc ārkārtas akcionāru sapulci un nosūta paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulci, kas norisināsies 2023.gada 11.decembrī, pulksten 14:00 Cēsu ielā 3a, Rīgā, 3.korpusā, 2.stāva sēžu zālē.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi: Par AS “RĪGAS SILTUMS” padomes sastāvu. Lēmuma projekts pieejams šeit.

Atbilstoši Komerclikuma 296.panta ceturtajai daļai akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā.

AS “RĪGAS SILTUMS” informē, ka akcionāriem ir tiesības piedalīties ārkārtas akcionāru sapulsē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību, ievērojot Komerclikuma 277.pantā noteikto.

Akcionāriem ir tiesības rakstveidā balsot pirms ārkārtas akcionāru sapulces atbilstoši Komerclikuma 277.1 pantā noteiktajai kārtībai. Balsošanas veidlapa pieejama šeit.

Ar ārkārtas akcionāru sapulcē izskatāmā jautājuma lēmuma projektu un ar to saistītiem dokumentiem sākot no 2023.gada 27.novembra akcionāri varēs iepazīties klātienē, Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams no 2023. gada 27.novembra līdz 8.decembrim, elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: daiga.berkmane@rs.lv.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai institūcija, kura sasauc akcionāru sapulci, iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.

Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, iesniedz institūcijai, kura sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Īstenojot korporatīvo pārvaldību AS “RĪGAS SILTUMS” ievēro Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktos principus.