Jūs atrodaties šeit

Akcionāriem

2024.gada 25.marta kārtējā akcionāru sapulce

Paziņojums par AS “RĪGAS SILTUMS” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012, valde sasauc un izziņo kārtējo akcionāru sapulci, kura norisināsies 2024.gada 25.martā, pulksten 15:00, klātienē Cēsu ielā 3a, Rīgā, 1.korpusā, 2.stāva sēžu zālē.

Atbilstoši Komerclikuma 269.panta pirmajai un otrai daļai kārtējā akcionāru sapulce pieņem lēmumu par gada pārskatu, valdes un padomes ziņojumiem un par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu, kā arī citos tās darba kārtībā ietvertajos jautājumos. Kārtējo akcionāru sapulci sasauc valde katru gadu.

Kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi: 

1.1.      Par AS “RĪGAS SILTUMS” 2022./2023.finanšu gada pārskatiem.

1.2.      AS “RĪGAS SILTUMS” valdes ziņojums par darbību 2022./2023.finanšu gadā.

1.3.      Par AS “RĪGAS SILTUMS” 2022./2023.finanšu gada peļņas izlietošanu.

1.4.      AS “RĪGAS SILTUMS” padomes ziņojums par darbību 2022./2023.finanšu gadā.

1.5.      Par grozījumiem AS “RĪGAS SILTUMS” statūtos:

1.5.1.   Par AS “RĪGAS SILTUMS” akciju konversiju;

1.5.2.   Par grozījumu izdarīšanu AS “RĪGAS SILTUMS” statūtos.

1.6.      Par sintētiskā metāna projekta vīziju.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 669 683 (seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši seši simti astoņdesmit trīs akcijas).

AS “RĪGAS SILTUMS” informē, ka akcionāriem ir tiesības piedalīties akcionāru sapulsē gan personiski, gan ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību, ievērojot Komerclikuma 277.pantā noteikto. Sapulces dalībniekiem reģistrējoties, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Ja akcionāri sapulcē piedalās ar pārstāvja starpniecību, pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties ir papildus jāiesniedz arī pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem ir jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Atbilstoši Komerclikuma 277.1 pantā noteiktajai kārtībai akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz AS “RĪGAS SILTUMS” e-pastu: daiga.berkmane@rs.lv.  Balsošanas veidlapa pieejama šeit.

Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts AS “RĪGAS SILTUMS”  līdz 2024.gada 24.martam (ieskaitot). Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt AS “RĪGAS SILTUMS” apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Ar akcionāru sapulcē visu izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties šeit, vai sākot no 2024.gada 5.marta darba dienās klātienē Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 (pietspadsmit) dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai institūcija, kura sasauc akcionāru sapulci, iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.

Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, iesniedz institūcijai, kura sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces uzdot jautājumus un iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: daiga.berkmane@rs.lv .

Ja akcionārs vismaz 7 (septiņas) dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdei ir pienākums pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Īstenojot korporatīvo pārvaldību, AS “RĪGAS SILTUMS” ievēro Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktos principus.

2024.gada 16.februāra ārkārtas akcionāru sapulce

AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012, valde, pamatojoties uz akcionāra - Ekonomikas ministrijas pieprasījumu un AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 2024.gada 19.janvāra lēmumu Nr.11 (prot.Nr.3, p.3) sasauc ārkārtas akcionāru sapulci un nosūta paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulci, kas norisināsies 2024.gada 16.februārī pulksten 14:00 Cēsu ielā 3a, Rīgā, 1.korpusā, 2.stāva sēžu zālē.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi: Par AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekļu mēneša atlīdzības pārskatīšanu. Lēmuma projekts pieejams šeit.

AS “RĪGAS SILTUMS” sasauc ārkārtas akcionāru sapulci atbilstoši Komerclikuma 270.pantā un 273.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajai kārtībai.

AS “RĪGAS SILTUMS” informē, ka akcionāriem ir tiesības piedalīties ārkārtas akcionāru sapulsē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību, ievērojot Komerclikuma 277.pantā noteikto.

Akcionāriem ir tiesības rakstveidā balsot pirms ārkārtas akcionāru sapulces atbilstoši Komerclikuma 277.1 pantā noteiktajai kārtībai. Balsošanas veidlapa pieejama šeit.

Ar ārkārtas akcionāru sapulcē izskatāmā jautājuma lēmuma projektu un ar to saistītiem dokumentiem sākot no 2024.gada 23.janvāra akcionāri varēs iepazīties klātienē, Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams no 2024. gada 23.janvāra līdz 2024.gada 12.februārim, elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: daiga.berkmane@rs.lv.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai institūcija, kura sasauc akcionāru sapulci, iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.

Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, iesniedz institūcijai, kura sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Īstenojot korporatīvo pārvaldību AS “RĪGAS SILTUMS” ievēro Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktos principus.

2023.gada 11.decembra ārkārtas akcionāru sapulce

AS “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3a, Rīga, LV-1012, valde, pamatojoties uz akcionāra - Ekonomikas ministrijas pieprasījumu un AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 2023.gada 15.novembra lēmumu Nr.221 (prot.Nr.51, p.9) sasauc ārkārtas akcionāru sapulci un nosūta paziņojumu par ārkārtas akcionāru sapulci, kas norisināsies 2023.gada 11.decembrī, pulksten 14:00 Cēsu ielā 3a, Rīgā, 3.korpusā, 2.stāva sēžu zālē.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi: Par AS “RĪGAS SILTUMS” padomes sastāvu. Lēmuma projekts pieejams šeit.

Atbilstoši Komerclikuma 296.panta ceturtajai daļai akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts padomes locekļu vēlēšanu sarakstā.

AS “RĪGAS SILTUMS” informē, ka akcionāriem ir tiesības piedalīties ārkārtas akcionāru sapulsē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību, ievērojot Komerclikuma 277.pantā noteikto.

Akcionāriem ir tiesības rakstveidā balsot pirms ārkārtas akcionāru sapulces atbilstoši Komerclikuma 277.1 pantā noteiktajai kārtībai. Balsošanas veidlapa pieejama šeit.

Ar ārkārtas akcionāru sapulcē izskatāmā jautājuma lēmuma projektu un ar to saistītiem dokumentiem sākot no 2023.gada 27.novembra akcionāri varēs iepazīties klātienē, Cēsu ielā 3a, Rīgā.

Iesniegt priekšlikumus un uzdot jautājumus par ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams no 2023. gada 27.novembra līdz 8.decembrim, elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: daiga.berkmane@rs.lv.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā 15 dienas pirms akcionāru sapulces pieprasīt, lai institūcija, kura sasauc akcionāru sapulci, iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.

Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, iesniedz institūcijai, kura sasauc akcionāru sapulci, lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības ne vēlāk kā septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Īstenojot korporatīvo pārvaldību AS “RĪGAS SILTUMS” ievēro Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktos principus.