Jūs atrodaties šeit

Siltumenerģijas iepirkumu procedūru norises noteikumi

AS "RĪGAS SILTUMS" var izstrādāt grozījumus Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas iepirkumu procedūru norises noteikumos, par izstrādātajiem grozījumiem informējot  30 (trīsdesmit) dienas pirms šo Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās. 

AS "RĪGAS SILTUMS" ir veikusi grozījumus Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas iepirkumu procedūru norises noteikumos, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.decembrī. 

Siltumenerģijas iepirkumu procedūru norises noteikumi (spēkā līdz 30.11.2023.)

1. Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas iepirkumu procedūru norises noteikumos (turpmāk – Noteikumi) lietotie termini:

1.1. Balansējošais siltumenerģijas apjoms ir starpība starp faktisko un siltumenerģijas patēriņa kopējo apjomu abās Siltumapgādes zonās Tirdzniecības nedēļai, un siltumenerģijas iepirkuma apjomu, par kuru tiek rīkota Iepirkuma procedūra Tirdzniecības nedēļā, par ko OPERATORS paziņojis šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.

1.2. Ekonomiskā pakāpeniskuma princips – OPERATORS, saskaņā ar Enerģētikas likuma 49.panta nosacījumiem, īsteno siltumenerģijas iepirkšanu, izvēloties RAŽOTĀJU piedāvājumus, kas nodrošina OPERATORAM zemākās pirktās siltumenerģijas izmaksas.

1.3. Iepirkuma procedūra – siltumenerģijas iepirkums cenu aptaujas veidā siltumenerģijas ražošanas apjomam, kuru var piegādāt ne mazāk kā 2 (divi) RAŽOTĀJI.

1.4. OPERATORS – akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas
Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012.

1.5. RAŽOTĀJS – tirgus dalībnieks, ar kuru OPERATORS ir noslēdzis līgumu par siltumenerģijas pirkšanu – pārdošanu.

1.6. Siltumapgādes zona – Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta OPERATORA maģistrālo siltumtīklu, 2 (divas) tehnoloģiski ar aizbīdņiem atdalāmas siltumtīklu zonas (TEC-1 siltumapgādes zona un TEC-2 siltumapgādes zona). Iepirkuma procedūrā apkures periodā, cenu aptaujas tiek veiktas atsevišķi katrai zonai, vasaras periodā cenu aptaujas tiek veiktas apvienotā TEC-1 un TEC-2  siltumapgādes zonā.

1.7. Siltumenerģijas tarifs – tarifs, kas noteikts Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā.

1.8. Tirdzniecības nedēļa – laika periods no sestdienas plkst.00.00 līdz nākamās kalendārās nedēļas sestdienas plkst.00.00.

2. Iepirkuma procedūras norises kārtība:

2.1. OPERATORS līdz katras nedēļas trešdienas plkst.10.00, izmantojot MERCELL elektronisko iepirkumu sistēmu (turpmāk – MERCELL), iesniedz RAŽOTĀJIEM prognozējamo siltumenerģijas patēriņa apjomu Siltumapgādes zonās nākamajai Tirdzniecības nedēļai.

2.2. OPERATORS līdz katras nedēļas trešdienas plkst.16.00, izmantojot MERCELL, iesniedz RAŽOTĀJAM siltumenerģijas iepirkuma apjomu, par kuru tiks rīkota Iepirkuma procedūra nākamajai Tirdzniecības nedēļai.

2.3. RAŽOTĀJS līdz katras nedēļas ceturtdienas plkst.10.00, izmantojot MERCELL, iesniedz OPERATORAM piegādājamās siltumenerģijas apjomu un tās cenas piedāvājumu/-us Iepirkuma procedūrā nākamajai Tirdzniecības nedēļai katrai Siltumapgādes zonai atsevišķi. RAŽOTĀJS piedāvājumu var iesniegt vairākās daļās ar atšķirīgu cenas piedāvājumu katrai daļai. Piedāvājuma cena/-as nedrīkst pārsniegt Siltumenerģijas tarifus.

2.4. OPERATORS līdz katras nedēļas ceturtdienas plkst.14.00, vadoties pēc Ekonomiskā pakāpeniskuma principa, izvēlas Iepirkuma procedūras piedāvājumus un, izmantojot MERCELL, iesniedz RAŽOTĀJAM pieprasījumu (saskaņā ar pielikumā pievienoto formu) par siltumenerģijas iepirkuma daudzumu nākamajai Tirdzniecības nedēļai par RAŽOTĀJA piedāvāto cenu.

2.5. Siltumenerģijas apjoms un cena/-as, par ko OPERATORS un RAŽOTĀJS ir vienojušies, RAŽOTĀJAM iesniedzot šo Noteikumu 2.3.punktā minēto piedāvājumu un OPERATORAM nosūtot šo Noteikumu 2.4.punktā minēto pieprasījumu, ir piemērojama tikai konkrētajai Tirdzniecības nedēļai.

2.6. Ja RAŽOTĀJS jebkādu iemeslu dēļ nav iesniedzis OPERATORAM Noteikumu 2.2.punktā minēto siltumenerģijas apjoma un cenas piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, tad OPERATORS izvērtē siltumenerģijas iepirkuma iespējas, vadoties no Siltumenerģijas tarifa un iesniedz RAŽOTĀJAM pieprasījumus saskaņā ar Noteikumu 2.4.punktu.

2.7. Ja kāda šajos Noteikumos minētā nedēļas diena ir svētku diena, OPERATORS nosaka citu informācijas un piedāvājumu iesniegšanas kārtību Iepirkuma procedūrai, par ko, izmantojot Līgumā norādīto RAŽOTĀJA e-pastu, rakstiski informē RAŽOTĀJUS līdz iepriekšējās Tirdzniecības nedēļas piektdienas plkst.15.00.

Pielikumā: Siltumenerģijas tirdzniecības veidlapu formas (1.-5.) uz 5 lp.

Siltumenerģijas iepirkumu procedūru norises noteikumi (spēkā no 01.12.2023.)

1. Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta siltumapgādes sistēmas siltumenerģijas iepirkumu procedūru norises noteikumos (turpmāk – Noteikumi) lietotie termini:

1.1. Balansējošais siltumenerģijas apjoms ir starpība starp faktisko un siltumenerģijas patēriņa kopējo apjomu abās Siltumapgādes zonās Tirdzniecības nedēļai, un siltumenerģijas iepirkuma apjomu, par kuru tiek rīkota Iepirkuma procedūra Tirdzniecības nedēļā, par ko OPERATORS paziņojis šajos Noteikumos noteiktā kārtībā.

1.2. Ekonomiskā pakāpeniskuma princips – OPERATORS, saskaņā ar Enerģētikas likuma 49.panta nosacījumiem, īsteno siltumenerģijas iepirkšanu, izvēloties RAŽOTĀJU piedāvājumus, kas nodrošina OPERATORAM zemākās pirktās siltumenerģijas izmaksas.

1.3. Iepirkuma procedūra – siltumenerģijas iepirkums cenu aptaujas veidā siltumenerģijas ražošanas apjomam, kuru var piegādāt ne mazāk kā 2 (divi) RAŽOTĀJI.

1.4. OPERATORS – akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS”, reģistrācijas Nr. 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012.

1.5. RAŽOTĀJS – tirgus dalībnieks, ar kuru OPERATORS ir noslēdzis līgumu par siltumenerģijas pirkšanu – pārdošanu.

1.6. Siltumapgādes zona – Rīgas pilsētas Daugavas labā krasta OPERATORA maģistrālo siltumtīklu zona, kas sastāv no TEC-1 un TEC-2 siltumapgādes zonas.

1.7. Siltumenerģijas tarifs – tarifs, kas noteikts Enerģētikas likumā noteiktajā kārtībā.

1.8. Tirdzniecības nedēļa – laika periods no sestdienas plkst.00.00 līdz nākamās kalendārās nedēļas sestdienas plkst.00.00.

2. Iepirkuma procedūras norises kārtība:

2.1. OPERATORS līdz katras nedēļas trešdienas plkst.10.00, izmantojot MERCELL elektronisko iepirkumu sistēmu (turpmāk – MERCELL), iesniedz RAŽOTĀJIEM prognozējamo siltumenerģijas patēriņa apjomu Siltumapgādes zonā nākamajai Tirdzniecības nedēļai.

2.2. OPERATORS līdz katras nedēļas trešdienas plkst.16.00, nosūtot uz Līguma 12.4.1. punktā minēto e-pastu iesniedz RAŽOTĀJAM siltumenerģijas iepirkuma apjomu, par kuru tiks rīkota Iepirkuma procedūra nākamajai Tirdzniecības nedēļai.

2.3. RAŽOTĀJS līdz katras nedēļas ceturtdienas plkst.10.00, izmantojot MERCELL, iesniedz OPERATORAM piegādājamās siltumenerģijas apjomu un tās cenas piedāvājumu/-us Iepirkuma procedūrā nākamajai Tirdzniecības nedēļai Siltumapgādes zonai. RAŽOTĀJS piedāvājumu var iesniegt vairākās daļās ar atšķirīgu cenas piedāvājumu katrai daļai. Piedāvājuma cena/-as nedrīkst pārsniegt Siltumenerģijas tarifus.

2.4. OPERATORS līdz katras nedēļas ceturtdienas plkst.14.00, vadoties pēc Ekonomiskā pakāpeniskuma principa, izvēlas Iepirkuma procedūras piedāvājumus un, nosūtot uz Līguma 12.4.1. punktā norādīto e-pastu, iesniedz RAŽOTĀJAM pieprasījumu (saskaņā ar pielikumā pievienoto formu) par siltumenerģijas iepirkuma daudzumu nākamajai Tirdzniecības nedēļai par RAŽOTĀJA piedāvāto cenu.

2.5. Siltumenerģijas apjoms un cena/-as, par ko OPERATORS un RAŽOTĀJS ir vienojušies, RAŽOTĀJAM iesniedzot šo Noteikumu 2.3.punktā minēto piedāvājumu un OPERATORAM nosūtot šo Noteikumu 2.4.punktā minēto pieprasījumu, ir piemērojama tikai konkrētajai Tirdzniecības nedēļai.

2.6. Ja RAŽOTĀJS jebkādu iemeslu dēļ nav iesniedzis OPERATORAM Noteikumu 2.2.punktā minēto siltumenerģijas apjoma un cenas piedāvājumu Iepirkuma procedūrā, tad OPERATORS izvērtē siltumenerģijas iepirkuma iespējas, vadoties no Siltumenerģijas tarifa un iesniedz RAŽOTĀJAM pieprasījumus saskaņā ar Noteikumu 2.4.punktu.

2.7. Ja kāda šajos Noteikumos minētā nedēļas diena ir svētku diena, OPERATORS nosaka citu informācijas un piedāvājumu iesniegšanas kārtību Iepirkuma procedūrai, par ko, izmantojot Līgumā norādīto RAŽOTĀJA e-pastu, rakstiski informē RAŽOTĀJUS līdz iepriekšējās Tirdzniecības nedēļas piektdienas plkst.15.00.

Pielikumā: Siltumenerģijas tirdzniecības veidlapu formas (1.-5.) uz 5 lp.