Jūs atrodaties šeit

Tiešie norēķini

Tiešie norēķini ir pieejami jau no 2015.gada oktobra

Līdz šim siltumapgādes uzņēmums AS “RĪGAS SILTUMS” par patērēto siltumenerģiju ēkā piestādīja vienu kopīgu rēķinu visai mājai kopā. Tālākos aprēķinus, cik iedzīvotājiem jāmaksā par apkuri un karsto ūdeni, kā arī rēķina piestādīšanu, tā apmaksas kontroli veica namu pārvaldnieks.

2014.gada 15.janvārī stājās spēkā Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā. Minētie grozījumi paredz, ka mājas īpašnieks, kas šī likuma izpratnē ir arī dzīvokļa īpašnieks, pieņemot lēmumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ar 2015.gada 1.oktobri par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem ar attiecīgā pakalpojuma sniedzēju var norēķināties patstāvīgi.

1. Kas jādara dzīvokļu īpašniekiem, lai viņi varētu izvēlēties tiešos norēķinus?

Dzīvokļu īpašniekiem jāpieņem lēmums, sasaucot kopsapulci vai veicot aptauju. Par pieņemto lēmumu jāinformē mājas pārvaldnieks un pakalpojuma sniedzējs (AS “RĪGAS SILTUMS”).

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma Pārejas noteikumu 17.punkta prasībām, mājas dzīvokļu īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jāizlemj jautājums, kādā veidā viņi turpmāk veiks norēķinus ar pakalpojuma sniedzēju. Saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likumu dzīvokļu īpašnieki var pieņemt lēmumu, sasaucot kopsapulci vai aptaujas veidā. Lai lēmums būtu spēkā, par pieņemto lēmumu jānobalso dzīvokļu īpašnieku vairākumam (50% +1 balss). Lēmumā norāda datumu, ar kuru tiek mainīta maksājumu kārtība, kā arī metodiku, pēc kuras tiks aprēķināti katra dzīvokļa īpašnieka maksājumi par sniegtajiem pakalpojumiem.  Par pieņemto lēmumu dzīvokļu īpašnieki divu nedēļu laikā informē pārvaldnieku un attiecīgo pakalpojuma sniedzēju.

2. Ja dzīvokļu īpašnieki izvēlēsies tiešos norēķinus, vai līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu būs jāslēdz katram dzīvokļu īpašniekam atsevišķi?

Nē. Katram dzīvokļa īpašniekam atsevišķs līgums nav jāslēdz. Dzīvokļu īpašniekam jāpilnvaro vienu personu, kura visu mājas dzīvokļu īpašnieku vārdā slēgs līgumu par siltumenerģijas piegādi un lietošanu vai parakstīs vienošanos pie esošā līguma par norēķinu kārtību.

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.2 panta otrās daļas noteikto, dzīvokļu īpašnieki pilnvaro vienu personu, kas var būt arī pārvaldnieks, pakalpojuma līguma noslēgšanai. Pilnvarotā persona slēdz līgumu visu dzīvojamās mājas īpašnieku (dzīvokļu īpašnieku) vārdā par pakalpojuma sniegšanu visai mājai.

3. Vai dzīvokļu īrnieki var pieņemt lēmumu par tiešajiem norēķiniem?

Nē. Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, lēmumus, kas saistīti ar mājas pārvaldīšanu, var pieņemt tikai mājas īpašnieks (dzīvokļu īpašnieki). Par dzīvokļa īpašnieku tiek uzskatīta persona, kurai īpašuma tiesības uz dzīvokli ir reģistrētas Zemesgrāmatā.

4. Kur var atrast informāciju par tiešajiem norēķiniem?

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā.

5. Vai, pastāvot tiešajiem norēķiniem, katrs dzīvokļa īpašnieks varēs pieslēgt apkuri savam dzīvoklim sev vēlamā laikā?

Nē. Apkuri varēs pieslēgt visai mājai vienlaicīgi.

6. Kādas ir viena Rēķina-aprēķina (Abonenta apmaksājamā rēķina daļa) apkalpošanas izmaksas un vai tās var mainīties?

Lai nodrošinātu tiešos norēķinus, kas ir visnotaļ sarežģīts pakalpojums un tā izmaksas nav iekļautas siltumenerģijas tarifā, AS “RĪGAS SILTUMS” veica rūpīgu izpēti, apzinot nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu, darbinieku skaitu un citus resursus, lai nodrošinātu šo pakalpojumu.

Viena tiešā Rēķina-aprēķina sagatavošana AS “RĪGAS SILTUMS” izmaksā 2,73 EUR (bez PVN).

Ja Rēķina-aprēķina piegāde tiks nodrošināta pa pastu, rēķina izmaksas palielināsies atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem. 

Rēķina-aprēķina apkalpošanas izmaksas var tikt koriģētas atbilstoši faktiskajām izmaksām.

Lai izvēlētos tiešos norēķinus, par to jālemj dzīvokļu īpašnieku vairākumam. Pieņemot šādu lēmumu, sava griba divu nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas rakstveidā jāpauž namu pārvaldniekam un pakalpojuma sniedzējam.