Jūs atrodaties šeit

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisijas kvotu izlietojums siltuma avotiem, kas piedalās ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā

AS "RĪGAS SILTUMS" siltuma avotu kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas

Kurināmā patēriņš un līdz ar to siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums panākts, samazinot siltuma zudumus tīklos, veicot lietderības koeficientu paaugstināšanas pasākumus siltuma avotos un vairāk izmantojot biokurināmo. 

SEG emisijas kvotu izlietojums un prognoze AS "RĪGAS SILTUMS" siltuma avotiem 2021.-2025.g.

Ar 2021. gada 1. janvāri sācies Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ceturtais periods. Šis periods paredzēts no 2021. līdz 2030.gadam, kas ir sadalīts divos atsevišķos periodos: 2021.-2025. gads un 2026.-2030. gads.

Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ceturto periodu 2021.-2030.gads nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 19.marta direktīva Nr.2018/410, ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814. ETS 4.periodā paredz šādas izmaiņas:

  • Būtiski samazināt emisijas kvotu kopapjomu, lai sasniegtu noteikto mērķi ES ETS radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomam – ES valstis 2020. gada decembrī iesniedza atjaunotu nacionāli noteikto devumu (NDC), apņemoties samazināt neto SEG emisijas par vismaz 55% (Fit for 55 jeb “gatavi mērķrādītājam 55%) līdz 2030. gadam, salīdzinājumā ar 1990. gadu, kā arī veicināt virzību uz ES klimatneitralitāti 2050. gadā;

ES ETS emisijas kvotu kopapjoma straujāku samazināšanu – sākot ar 2021. gadu – par 2,2 % nevis 1,74 % gadā.