Jūs atrodaties šeit

Siltumnīcefekta gāzu emisijas

AS "RĪGAS SILTUMS" siltumnīcefekta gāzu (CO2) emisijas kvotu izlietojums siltuma avotiem, kas piedalās ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā

AS "RĪGAS SILTUMS" siltuma avotu kopējās siltumnīcefekta gāzu emisijas

Kurināmā patēriņš un līdz ar to siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums panākts, samazinot siltuma zudumus tīklos, veicot lietderības koeficientu paaugstināšanas pasākumus siltuma avotos un vairāk izmantojot biokurināmo.