Jūs atrodaties šeit

Biokurināmā katlu izbūve SC “Daugavgrīva”

Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva”

Projekta Nr.4.3.1.0/17/A/033

2018.gada 31.maijā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza līgumu ar AS “RĪGAS SILTUMS” par projekta “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva”” īstenošanu. Eiropas Savienības līdzfinansējums šim projektam ir 40% no attiecināmām izmaksām.

Īstenojot projektu tiktu sasniegti nospraustie mērķi – restrukturizēta esošā siltumapgādes sistēma, pakāpeniski pārejot uz ilgtspējīgu siltumapgādes risinājumu - atjaunojamo resursu izmantošanu.

Projekta mērķis ir paaugstināt SC „Daugavgrīva” efektivitāti un samazināt dabasgāzes patēriņa daļu kopējā kurināmā bilancē no 54.43% uz 5.83% to aizvietojot ar vietējo atjaunojamo energoresursu – šķeldu. Projektā tiek paredzēta jaunu ūdenssildāmo katlu un dūmgāzu kondensatora izvietošana siltumcentrāles ūdenssildāmo katlu zālē, paredzot esošo neizmantojamo katlu KVGM-10 (2 gab.) un pārējo neizmantojamo iekārtu demontāžu.

2018.gada 6.februārī tika izsludināts atklāts konkurss „ Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva””, sludinājumus publicējot AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapā, laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Dienas bizness”.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš noslēdzās 27.04.2018. Šobrīd tiek veikta pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Informācija publicēta 29.06.2018.

Atklāta konkursa „Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē „Daugavgrīva””, id. Nr. RS/E 17/106/AK, rezultātā 2018.gada 19.jūlijā noslēgts būvprojekta izstrādes, iekārtu piegādes, būvmontāžas un būvdarbu līgums, un iekārtu apkopes  līgums ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju Personu apvienību, kas sastāv no AS „Lafipa” un SAS „Enerstena”.

Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu līdz 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva” līguma cena sastāda ~5 milj. EUR, līdzfinansējuma apmērs no attiecināmo izmaksu daļas ~ 1 milj. EUR.

Šobrīd ir pabeigta tehnisko risinājumu saskaņošana un 2018.gada 25.oktobrī izpildītājs iesniedzis Rīgas pilsētas būvvaldē  būvniecības ieceres iesniegumu ar būvprojektu minimālā sastāvā.

Informācija publicēta 29.10.2018.

2018.gada 23.novembrī izsniegta būvatļauja Nr. BV-18-1006 aba/k ar projektēšanas nosacījumiem.

Tiek veikta būvprojekta "Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē "Daugavgrīva" ekspertīze.

2019.gada 25.februārī atvērts atklāts konkurss par būvprojekta “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva” būvuzraudzību.

Pamatiekārtas (katlu priekškurtuves, katlu, dūmgāzu kondensatori) ir piegādātas objektā, filtri  un iekārtas kurināmā noliktavai tiek ražotas. Notiek palīgiekārtu pasūtīšana (sūkņi, vārsti, aizbīdņi u.c.). Tuvākajā laikā tiek plānots piegādāt dūmeni objektā.

2019.gada 5.martā no Rīgas pilsētas būvvaldes saņemta apliecinājuma karte demontāžas darbu veikšanai ar nosacījumiem. Tiek risināts jautājums par nepieciešamo dokumentu iesniegšanu būvvaldē un attiecīgi teritorijas sagatavošanu demontāžas darbu uzsākšanai.

Informācija publicēta 01.03.2019.

2019.gada 18.martā noslēgts līgums par būvobjekta “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana” būvuzraudzību.

2019.gada 5.aprīlī no būvvaldes apliecinājuma kartē ir saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi un 11.aprīlī uzsākti demontāžas darbi būvobjektā, ievērojot visus nosacījumus darbam ar azbestu. Tiek plānots, ka demontāžas darbi tiks pabeigti līdz maija beigām.

2019.gada 15.maijā no ekspertiem saņemts būvprojekta pozitīvs atzinums.

Būvprojekts tiek skaņots ar AS “RĪGAS SILTUMS” un pārējām institūcijām. Pašlaik tiek risināts jautājums ar SIA “Rīgas ūdens” par nepieciešamo centralizētās kanalizācijas sistēmas daļas pārbūves kārtību un attiecīgi būvprojekta saskaņošanu.

Informācija publicēta 31.05.2019.

2019. gada 5. jūnijā pabeigti katlu mājas esošo iekārtu demontāžas darbi.

2019.gada 17. jūnijā Būvvaldē iesniegts būvprojekts “Biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana” SC “Daugavgrīva” un uzsākta tā izskatīšana. 19.jūnijā būvobjektu apmeklē Būvvaldes inspektors. 28.jūnijā tika saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi un 10. jūlijā no Būvvaldes saņemta būvatļauja Nr.BV-18-1006-abv/K ar atzīmi par būvniecības uzsākšanas nosacījumu izpildi.

No 11.jūlija katlu telpā uzsākta sienu sagatavošana krāsošanas darbiem, izveidots teritorijas nožogojums un uzstādītas apsardzes kameras saskaņā ar būvniecības darbu organizācijas plānu. Jūlija beigās paredzēts pilnībā sagatavot būvlaukumu aktīvai būvniecības uzsākšanai.

Augusta sākumā plānots uzsākt katlu mājas grīdas un esošo pamatu demontāžu, kurināmā noliktavas izbūvi un organizēt siltumtīklu pārbūves darbus.

Uzstādāmās iekārtas – priekškurtuves, katli un dūmgāzu kondensatori

Katlu mājas telpa jaunuzstādāmajām iekārtām

Informācija publicēta 31.07.2019.

2019.gada augustā un septembrī tika veikti katlu mājas iekšējās grīdas un esošo pamatu demontāžas darbi, izbūvēta atbalsta siena starp SIA “Rīgas ūdens” un AS “RĪGAS SILTUMS” teritorijām, izbūvēts kanalizācijas tīkls katlu mājas iekšienē, izbūvēti pamati tehnoloģiskā iekārtām un dūmenim. Vienlaicīgi ir veikti ārējo tīklu izbūves darbi – siltumtīklu pieslēgums, ārējās kanalizācijas un ūdensvada sistēmas un elektroenerģijas apgādes pieslēgums. Uzsākta un turpinās iedziļinātās šķeldas noliktavas izbūve – veikti pāļu urbšanas darbi (40 pāļi), uzsākti noliktavas pazemes daļas grīdas un sienu betonēšanas darbi.

Laika posmā no 2019.gada 14.oktobra līdz 18.oktobrim veikta katlu mājas iekārtu (katli, kurtuves, dūmgāzu kondensators) uzstādīšana uz to pamatiem un katlu ēkā ievietoti dūmgāzu attīrīšanas filtri un mitrie pelnu konveijeri. Uz pamatiem uzstādīts dūmenis.

Uz 2019.gada 25.oktobri visas tehnoloģiskās iekārtas ir ievietotas katlu mājā un ir uzsākti iekārtu, cauruļvadu, sūkņu, apkalpojoši platformu (katlu daļā) montāžas darbi. Vienlaicīgi notiek dūmvadu un gaisavadu uzstādīšana.

Iekārtu, cauruļvadu un apkalpojošo laukumu montāža

Uz 2019.gada 8.novembri pabeigti lietus infiltrācijas sistēmas izbūves darbi.

Turpinās darbs pie šķeldas noliktavas pazemes daļas izbūves – sienu stiegrošana, veidņošana un betonēšana. Pabeigti kurināmā noliktavas grīdu betonēšanas un lietus infiltrācijas sistēmas izbūves darbi, turpinās darbs pie kurināmā noliktavas sienu izbūves. Katlu mājas iekšienē turpinās apkalpojošo laukumu, dūmkanālu un cauruļvadu montāža.

Kurināmā noliktavas izbūve

Informācija publicēta 29.11.2019.

Laika posmā no 2019.gada decembra līdz 2020.gada martam praktiski pabeigti visi būvniecības darbi – šķeldas noliktavas pazemes daļa ar betona laukumu, pelnu konteineru novietnes. Izbūvēti visi projektā paredzētie ārējie tīkli un komunikācijas, ieskaitot maģistrālā kanalizācijas posma izbūvi, ko veica SIA “Rīgas ūdens” nolīgtais būvuzņēmējs.

Kurināmā noliktavas izbūve

Veikta tehnoloģisko cauruļvadu, dūmvadu un gaisa vadu montāža. 2019.gada 19.decembrī veikta katlu mājas tehnoloģisko iekārtu un cauruļvadu hidrauliskā pārbaude. Uzstādītas tehnoloģiskās platformas un pašlaik tiek pabeigti izolēšanas darbi. Tiek pabeigti šķeldas noliktavas virszemes daļas būvniecības darbi.

Iekārtu, cauruļvadu un apkalpojošo laukumu montāža

Ar 2020.gada 24.februāri plānots sākt tehnoloģisko iekārtu palaišanas un ieregulēšanas darbus, kurus veiks iekārtu piegādātāja UAB “Enerstena” speciālisti.

Informācija publicēta 27.02.2020.

Laika posmā pēc 2020.gada marta ir pabeigti izolēšanas darbi, kā arī elektroiekārtu un automātikas sistēmu montāžas darbi.

Pilnībā pabeigti darbi pie šķeldas noliktavas virszemes daļas apdares, kā arī darbi saistīti ar ārējo ceļu, laukumu izbūvi un teritorijas labiekārtošanu.

Diemžēl 2020.gada februāra beigās uzsāktos katlu mājas iekārtu palaišanas un ieregulēšanas darbus nācās pārtraukt sakarā ar ārkārtas situāciju, izpildot 2020.gada 12.marta LR Ministru kabineta izdoto rīkojumu Nr.103 par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī ar mērķi ierobežot vīrusa Covid–19 izplatību, kuras dēļ Lietuvas uzņēmuma UAB “Enerstena” speciālistiem nebija iespējas iebraukt valstī darbu izpildei.

Ar 2020.gada 18.maiju pēc izsludināto ierobežojumu daļējas atcelšanas darbi ar Lietuvas speciālistu piedalīšanos objektā ir atsākti un tiek plānots iekārtu palaišanu un ieregulēšanu ar vasaras perioda siltumslodzi veikt 4 nedēļu laikā.

Siltumcentrāle “Daugavgrīva”. Priekšplānā biokurināmā noliktava un pievedceļi

Biokurināmā katlu telpa

Informācija publicēta 27.05.2020.

Laika posmā ar 2020.gada maiju, sakarā ar ārkārtas stāvokļa ierobežojumiem (12.03.–09.06.2020.) un, lai nodrošinātu uzstādīto iekārtu pilnvērtīgus izmēģinājumus reālas siltumenerģijas slodzes apstākļos, kas iespējams tikai apkures perioda laikā, 15.maijā tika parakstīta vienošanās pie līguma par objekta nodošanas termiņa pārcelšanu uz 2020.gada 6.novembri.

Maija beigās atsākti katlu iekārtu palaišanas un ieregulēšanas darbi. No 16. līdz 22.jūnijam veikta katla Nr.2 un kurtuves un no 4. līdz 10.augustam veikta katla Nr.1 un kurtuves žāvēšana un palaišana minimālā režīmā.

Jūlijā un augusta sākumā tiek veikta ūdens sagatavošanas sistēmas sakārtošana un testēšana, kā arī katlu iekārtu reģistrācija bīstamo iekārtu reģistrā.

Paralēli tiek novērsti būvniecības gaitā fiksētie defekti, veikta apkalpojošā personāla apmācība, kā arī tiek gatavota būvniecības dokumentācija būvvaldei, kā arī Pasūtītājam paredzētā izpilddokumentācija.

Kurināmā noliktava

Jaunizbūvētais dūmenis un dūmvadi

Kurināmā padeves hidrocilindri

Biokurināmā katlu telpa

Biokurināmā katla augšdaļa ar katla liesmu cauruļu attīrīšanas ar saspiesti gaisu sistēmu

Informācija publicēta 25.08.2020.

Būvdarbi ir pabeigti, tiek novērsti būvniecības gaitā fiksētie defekti, tiek gatavota būvniecības dokumentācija būvvaldei, kā arī Pasūtītājam paredzētā izpilddokumentācija.

Ņemot vērā klimatiskos apstākļus, kuru dēļ nebija iespējams savlaicīgi uzsākt katlu darbības ieregulēšanu visā slodžu diapazonā un Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto ārvalstu speciālistu ierašanās kārtību, kas kavēja darbu ar ārvalstu speciālistu piedalīšanos izpildi, darbu izpildītājs lūdza pagarināt darbu izpildes termiņus. Puses ir vienojušās par objekta nodošanas termiņa pārcelšanu uz 18.12.2020.

28.10.2020. ir uzsāktas līgumā paredzētās katlu darbības pārbaudes, kuru laikā tiks noteikta katlu darbības atbilstība līguma darba uzdevuma nosacījumiem.  

SC “Daugavgrīva” biokurināmā KM

Šķeldas katla Nr.1 iekurināšana ar gāzes degli

Šķeldas katla Nr.1 iekurināšana ar gāzes degli

Automatizēta kurināmā noliktava

Automatizēta kurināmā noliktava

Informācija publicēta 30.11.2020.

Laika posmā no 2020.gada novembra līdz 2021.gada februārim objektā tika novērsti visi izbūves laikā konstatētie defekti, sakārtota un iesniegta izpilddokumentācija, veikta personāla apmācība.

2020.gada novembrī un decembrī veiksmīgi izturēta līgumā noteiktā 72 stundu kompleksā darbības pārbaude un funkcionālo garantiju darbības pārbaudē sasniegti līgumā noteiktie katlu mājas garantētie darbības parametri, kuri apstiprināti aktā par funkcionālo garantiju pārbaudes izpildi.

2021.gada 29.janvārī Rīgas pilsētas būvvalde pieņēma biokurināmā katlu māju ekspluatācijā.

2021.gada 29.janvārī parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts un uzsākta katlu mājas ekspluatācija.

Biokurināmā katlu māja

Biokurināmā katlu māja

Skats caur biokurināmā katla Nr.1 kurtuves skatu lūku

Informācija publicēta 26.02.2021.

No 2018.gada 23.jūlija līdz 2021.gada 29.janvārim SC „Imanta” SC „Daugavgrīva” iecirknī tika realizēts biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW izbūves projekts, kuru veica Personu apvienība AS “Lafipa” un SAS “Enerstena” ar kopējām darbu izmaksām EUR 5 555 701.02 bez PVN, ieskaitot būvobjekta biokurināmā ūdenssildāmo katlu ar jaudu 2x4 MW uzstādīšana siltumcentrālē “Daugavgrīva” būvuzraudzība, ko veica A/S “Inspecta Latvia”, saskaņā ar 18.03.2019 līgumu Nr.83 ar kopējo līguma summu EUR 57 100 bez PVN.

Katli strādā bez traucējumiem, apkures sezonas mēnešos tie vidēji saražo siltumenerģiju 5 300 MWh/mēnesī un strādā ar lietderības koeficientu 104-110%.

SC "Daugavgrīva" biokurināmā katlu māja

Pēc SC “Daugavgrīva” nodošanas ekspluatācijā, turpinās projekta nodošana Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai, kura veica pārbaudi projekta īstenošanas laikā 04.11.2021., lai saņemtu atlikušo Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

Informācija publicēta 03.03.2022.