Jūs atrodaties šeit

AS “RĪGAS SILTUMS” izlīgst ar Konkurences padomi. Aicina namu pārvaldniekus sniegt informāciju par neatgūstamajiem parādiem, kas izveidojās līdz 2014.gada 15.janvārim.

10/02/2022

AS “RĪGAS SILTUMS” izlīgusi ar Konkurences padomi strīdā par neatgūstamo parādu norakstīšanu neatkarīgi no parāda izveidošanās perioda un dzīvokļa īpašnieka maksātnespējas vai miršanas datuma.

AS “RĪGAS SILTUMS”,  ievērojot normu, ka likumam nav atpakaļejoša spēka, balstoties uz Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma grozījumiem, kas stājās spēkā  2014.gada 15.janvārī, ņemot vērā speciālo nozares regulējama vispārējo raksturu un neviennozīmīgo piemērošanu, pastāvot ierobežotai tiesu praksei, atbilstoši izstrādātai iekšējai kārtībai neatgūstamie parādi, kas veidojušies pirms norādītā termiņa, netika norakstīti.

AS “RĪGAS SILTUMS” rūpīgi seko līdzi saistošajam normatīvajam regulējumam un ievēro likumā noteiktās normas. Tomēr grozījumi  Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā nav viennozīmīgi interpretējami, tieši tādēļ, vēršoties pie atbildīgajām iestādēm pēc konsultācijām, netika saņemti arī viennozīmīgi likuma piemērošanas skaidrojumi.

AS “RĪGAS SILTUMS”, saņemot papildus skaidrojumus no institūcijām, jau kopš 2020.gada marta uzsāka arī to neatgūstāmo parādu norakstīšanu, kas izveidojās pirms 2014.gada 15.janvāra pie nosacījuma, ka dzīvokļa īpašnieka maksātnespēja vai miršanas fakts iestājās ne ātrāk, kā 2014.gada 15.janvāra.

Atbilstoši Konkurences padomes norādītajam AS “RĪGAS SILTUMS” turpmāk piemēros Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma  14.panta 4.³ daļā un 17.⁴ panta sestā daļā minētos noteikumus, neatkarīgi no parāda izveidošanās perioda un dzīvokļa īpašnieka maksātnespējas vai miršanas datuma, saņemot no mājas pārvaldnieka dokumentus, kas apliecina parāda neatgūstamību.

AS “RĪGAS SILTUMS” aicina māju pārvaldniekus 1 gada laikā sniegt tā rīcībā esošo informāciju un dokumentus par neatgūstamiem parādiem, kas izveidojās līdz 2014.gada 15.janvārim.

Strīdā ar Konkurences padomi  akciju sabiedrība “RĪGAS SILTUMS” maksās naudas sodu  201 329,64 EUR apmērā, sedzot to no plānotās peļņas.

Akciju sabiedrība jau pirms Konkurence padomes paziņojuma saņemšanas bija uzsākusi vairāk nekā 90% no pieteiktajiem neatgūstamajiem parādiem norakstīšanu.

AS “RĪGAS SILTUMS” uzskata, ka nepieciešams veidot daudz aktīvāku dialogu ar pārraugošajām institūcijām, lai veidojoties neskaidrām vai strīdīgām situācijām, tiktu saņemti vairāk skaidrojoši un nepārprotami norādījumi, rodot optimāli labākos risinājumus.

Akciju sabiedrība atzīmē, ka daudz būtiskāk ir preventīvi izglītot nevis sodīt par neskaidriem vai neviennozīmīgiem jautājumiem, tas veicinātu labākas prakses izveidi un veidojot atbilstošus pārvaldības procesus.  

Joprojām tarifu veidošanas metodikā nav paredzēts risinājums, kur siltumapgādes uzņēmumi rod finanšu līdzekļus, lai dzēstu veidojošos neatgūstamos parādus. Tādējādi siltumapgādes uzņēmums AS “RĪGAS SILTUMS” kā rūpīgs saimnieks strikti ievēro normatīvo aktu prasības, nepieļaujot ilgstošu debitoru parādu veidošanās un seko līdzi parādu dzēšanas kārtībai.