Jūs atrodaties šeit

Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa (-les) amatu kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

09/09/2022

Atklāto konkursu uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk tekstā – AS “RĪGAS SILTUMS”) diviem valdes locekļa (-les) amatiem organizēja nominācijas komisija, kas apstiprināta ar AS “RĪGAS SILTUMS” padomes 29.04.2022. lēmumu Nr.8 (sēdes protokols Nr.5), kas grozīts ar AS “RĪGAS SILTUMS” padomes 15.07.2022. lēmumu Nr.3 (sēdes protokols Nr.9).

Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants SIA Human Source.

Atklāts konkurss uz AS “RĪGAS SILTUMS” diviem valdes locekļa (-les) amatiem tika izsludināts 16.06.2022. AS “RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē www.rs.lv, Rīgas valstspilsētas pašvaldības tīmekļvietnē www.riga.lv, Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē www.em.gov.lv, Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē www.ccvp.nva.gov.lv, Linkedin tīmekļvietnē www.linkedin.com. 17.07.2022. tīmekļvietnē www.cv.lv; Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē www.pkc.lv, laikraksta Latvijas Vēstnesis tīmekļvietnē www.lc.lv.

Kandidātu pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2022.gada 12.jūlijam (ieskaitot).

Kopumā AS “RĪGAS SILTUMS” diviem valdes locekļu (-les) amatiem tika izskatīti 36 kandidātu iesniegtie pieteikumi:

1) valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci Korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā – 21 pieteikums,

2) valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci Finanšu vadības jomā – 9 pieteikumi,

3) uz abām valdes locekļa (-les) amata vietām – 6 pieteikumi.

Kandidāti uz AS “RĪGAS SILTUMS” diviem valdes locekļa (-les) amatiem tika vērtēti 3 (trīs) kārtās, un viss nominācijas process noritēja attālināti, Nominācijas komisijas locekļiem un personāla atlases kompānijas ekspertiem sēdēs piedaloties, izmantojot videokonferences rīku. Nominācijas komisija visus AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa (-les) amata kandidātus vērtēja, balstoties uz Nominācijas komisijas 2022.gada 15.jūnija sēdē apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem.

Konkursa 1.kārtā Nominācijas komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām minimālajām prasībām (valodu prasmes, izglītība, darba pieredze un publiskajā vidē konstatētie reputācijas riski), tajā skaitā vērtētas kandidātu profesionālās zināšanas un prasmes. Visu kandidātu iesniegto pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu apkopošanu veica personāla atlases kompānija. Pēc Nominācijas komisijas kandidātu vērtējumu apkopošanas, Nominācijas komisija uz konkursa 2.kārtu nolēma:

1) valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci Korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā virzīt turpmākai vērtēšanai 7 kandidātus,

2) valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci Finanšu jautājumu jomā virzīt turpmākai vērtēšanai 8 kandidātus.

Tajā skaitā 2 no kandidātiem tika izvirzīti uz konkursa 2.kārtu vairāk kā vienam amata profilam.

Kandidātiem, kuri tika izvirzīti konkursa 2.kārtā, bija jāsagatavo stratēģiskais redzējums par AS “RĪGAS SILTUMS” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem. Viens no kandidātiem, kurš pieteicās uz valdes locekļa amatu ar kompetenci Finanšu jautājumu jomā, pirms norunātā stratēģiskā redzējuma prezentācijas atsauca savu dalību konkursā.

Konkursa 3.kārta notika, izmantojot daļēju strukturētu interviju, kuras laikā Nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību prasību aprakstam. Intervijas laikā Nominācijas komisija vērtēja kandidātu prezentētos stratēģiskos redzējumus, tajā skaitā, strukturētās intervijas laikā tika uzdots jautājums angļu valodā, lai pārbaudītu angļu valodas zināšanas (atbilstība minimālajām obligātajām prasībām – 1.kārta). Pēc strukturētās intervijas Nominācijas komisija pieņēma lēmumu izslēgt no turpmākās dalības konkursā kandidātus, kuri strukturētās intervijas laikā neapliecināja angļu valodas prasmi B2 līmenī:

1) 2 kandidātus, kuri pieteikušies valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci Korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā,

2) 2 kandidātus, kuri pieteikušies valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci Finanšu jautājumu jomā.

Pēc Nominācijas komisijas kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa 1. un 2.kārtu, noslēdzošajai konkursa 3.kārtai Nominācijas komisija nolēma:

1) valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci Korporatīvās pārvaldības un risku vadības jomā virzīt turpmākai vērtēšanai 3 kandidātus,

2)  valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci Finanšu jautājumu jomā virzīt turpmākai vērtēšanai 4 kandidātus.

Konkursa 3.kārtā tika vērtētas kandidātu padziļinātās kompetences, piemērojot personības testu TRIPOD, tika veikta kandidātu vadības kompetenču padziļinātā novērtēšana atbilstoši katra amata profilam, iegūtas atsauksmes par katru kandidātu no tagadējām un iepriekšējām darba vietām, kā arī izvērtēta kandidātu motivācija, ko nodrošināja personāla atlases kompānija.

Pēc Nominācijas komisijas kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa 1., 2. un 3.kārtu, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu diviem AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļu amatiem izvirzīt AS “RĪGAS SILTUMS” padomei galīgā lēmuma pieņemšanai 4 atbilstošākos kandidātus, tas ir, 2 atbilstošākos kandidātus katrā valdes locekļa amata profilā, norādot tos prioritārā secībā attiecīgi konkrētajā jomā pēc visās atlases kārtās iegūtu punktu vidējās kopsummas rezultāta.

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums AS “RĪGAS SILTUMS” padomei, tas ir, 2022.gada 7.septembrī.