Jūs atrodaties šeit

Par akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa (-les) amatu kandidātu nominācijas procesa rezultātiem

25/03/2022

Atklāto konkursu uz akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” (turpmāk tekstā – AS “RĪGAS SILTUMS”) trīs valdes locekļa (-les) amatiem organizēja nominācijas komisija, kas izveidota, pamatojoties uz AS “RĪGAS SILTUMS” padomes 2021.gada 16.aprīļa sēdes lēmumu Nr.4.1., šādā sastāvā:

 • Ilze Beināre – Nominācijas komisijas vadītāja - AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētāja,
 • Jevgenijs Belezjaks – Nominācijas komisijas vadītājas vietnieks - AS “RĪGAS SILTUMS” padomes priekšsēdētāja vietnieks,
 • Matīss Paegle – Nominācijas komisijas loceklis - AS “RĪGAS SILTUMS” padomes loceklis,
 • Zaiga Liepiņa – Nominācijas komisijas locekle - AS “RĪGAS SILTUMS” padomes locekle,
 • Raivis Kronbergs – Nominācijas komisijas loceklis - AS “RĪGAS SILTUMS” padomes loceklis,
 • Ilze Nežberte – Nominācijas komisijas locekle - Pārresoru koordinācijas centra izvirzītā pārstāve,
 • Dita Duka – Nominācijas komisijas locekle - Baltijas korporatīvā pārvaldības institūta izvirzītā pārstāve.  

Nominācijas procesā piedalījās personāla atlases konsultants SIA “Fontes Executive Search”.

Atklāts konkurss uz AS “RĪGAS SILTUMS” trīs valdes locekļa (-les) amatiem tika izsludināts 2021.gada 16.augustā AS “RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē, 2021.gada 17.augustā laikraksta Latvijas Vēstnesis tīmekļvietnē un Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnē, sociālo mediju tīmekļvietnēs www.facebook.com un www.linkedin.com, 2021.gada 26.augustā Nodarbinātības valsts aģentūras tīmekļvietnē.

Kandidātu pieteikšanās termiņš noteikts līdz 2021.gada 17.septembrim (ieskaitot).

            Kopumā AS “RĪGAS SILTUMS” trīs valdes locekļu (-les) amatiem tika izskatīti 38 kandidātu iesniegtie 59 pieteikumi:

 1. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā – 15 pieteikumi,
 2. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā – 19 pieteikumi,
 3. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā – 25 pieteikumi.

Kandidāti uz AS “RĪGAS SILTUMS” trīs valdes locekļa (-les) amatiem tika vērtēti 4 (četrās) kārtās, un viss nominācijas process noritēja attālināti, Nominācijas komisijas locekļiem un personāla atlases kompānijas ekspertiem sēdēs piedaloties, izmantojot videokonferences rīku. Nominācijas komisija visus AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļa (-les) amata kandidātus vērtēja, balstoties uz Nominācijas komisijas 2021.gada 12.augusta sēdē apstiprinātajiem vērtēšanas kritērijiem.

Konkursa 1.kārtā Nominācijas komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām minimālajām prasībām (valodu prasmes, izglītība, darba pieredze un publiskajā vidē konstatētie reputācijas riski). Visu kandidātu iesniegto pieteikumu un tiem pievienoto dokumentu apkopošanu, veica personāla atlases kompānija. Pēc Nominācijas komisijas kandidātu vērtējumu apkopošanas, Nominācijas komisija uz konkursa 2.kārtu izvirzīja:

 1. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā – 5 kandidātus,
 2. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā – 7 kandidātus,
 3. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā – 8 kandidātus.

Tajā skaitā 3 no kandidātiem tika izvirzīti uz konkursa 2.kārtu vairāk kā vienam amata profilam.

Konkursa 2.kārtā tika vērtēta kandidātu padziļinātās informācijas izpēte, ar kandidātiem tika veikta strukturēta intervija, kurā personāla atlases kompānija vērtēja kandidātu profesionālās zināšanas, valodas prasmju pārbaudi un katra kandidāta motivāciju. Pēc Nominācijas komisijas kandidātu vērtējumu apkopošanas, Nominācijas komisija uz konkursa 3.kārtu izvirzīja:

 1. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā – 3 kandidātus,
 2. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā – 6 kandidātus,
 3. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā – 4 kandidātus.

Tajā skaitā 2 no kandidātiem tika izvirzīti uz konkursa 3.kārtu vairāk kā vienam amata profilam, savukārt 1 kandidāts, kurš bija pieteicis savu dalību valdes locekļa amatam ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā pirms padziļinātās informācijas izpētes uzsākšanas 2.kārtā atsauca savu dalību konkursā.

Kandidātiem, kuri tika izvirzīti konkursa 3.kārtā, bija jāsagatavo stratēģiskais redzējums par AS “RĪGAS SILTUMS” galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai attiecīgajā jomā. Viens no kandidātiem, kurš tika izvirzīts uz vairāk kā vienu amata profilu pirms norunātā stratēģiskā redzējuma prezentācijas atsauca savu dalību konkursā. Konkursa 3.kārta notika, izmantojot daļēju strukturētu interviju, kuras laikā Nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta zināšanas un atbilstību valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem un profesionālās pieredzes atbilstību prasību aprakstam. Intervijas laikā Nominācijas komisija vērtēja kandidātu prezentētos stratēģiskos redzējumus. Pēc Nominācijas komisijas kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa 1., 2. un 3.kārtu, noslēdzošajai konkursa 4.kārtai Nominācijas komisija izvirzīja:

 1. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā – 2 kandidātus,
 2. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas objektu uzturēšanā, remontā un attīstības jomā – 5 kandidātus,
 3. valdes locekļa (-les) amatam ar kompetenci stratēģiju izstrādes un ieviešanas jomā, jaunu biznesu izveides un attīstības jomā – 2 kandidātus.

Tajā skaitā 1 no kandidātiem tika izvirzīts uz konkursa 4.kārtu vairāk kā vienam amata profilam.

Konkursa 4.kārtā tika vērtētas kandidātu kognitīvās domāšanas spējas, piemērojot kognitīvās domāšanas spēju testus, tika veikta kandidātu vadības kompetenču padziļinātā novērtēšana atbilstoši katra amata profilam, iegūtas atsauksmes par katru kandidātu no tagadējām un iepriekšējām darba vietām, kā arī atkārtoti izvērtēta kandidātu motivācija, ko nodrošināja personāla atlases kompānija. Nominācijas komisija, saņemot personāla atlases kompānijas vērtējumu par kandidātu kompetenču novērtēšanas rezultātiem, sniedza savu vērtējumu par kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām un apstiprinātajam valdes locekļiem nepieciešamo kompetenču prasību aprakstam.

Pēc Nominācijas komisijas kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa 1., 2., 3. un 4.kārtu, Nominācijas komisija pieņēma lēmumu trim AS “RĪGAS SILTUMS” valdes locekļu amatiem izvirzīt AS “RĪGAS SILTUMS” padomei galīgā lēmuma pieņemšanai 6 atbilstošākos kandidātus, tas ir, 2 atbilstošākos kandidātus katrā valdes locekļa amata profilā, norādot tos prioritārā secībā attiecīgi konkrētajā jomā pēc visās atlases kārtās iegūtu punktu vidējās kopsummas rezultāta.

Tajā skaitā 1 no kandidātiem tika izvirzīts kā atbilstošākais kandidāts vairāk kā vienam amata profilam.

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem un iesniegts priekšlikums AS “RĪGAS SILTUMS” padomei, tas ir, 2022.gada 23.martā.