Jūs atrodaties šeit

Līgumu noslēgšana

Aicinām pārslēgt līgumus par siltumenerģijas piegādi un lietošanu!

AS “RĪGAS SILTUMS” informē, ka ievērojot labas pārvaldības principus un uzsākto digitalizācijas procesu, kā arī ņemot vērā grozījumus normatīvajos aktos, t.sk. Ministru kabineta 21.10.2008. noteikumos Nr.876 “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”  ir izstrādāts līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu jaunā teksta redakcijā.  

No 2023.gada 1.jūnija siltumenerģijas lietotājiem, par piegādāto siltumenerģiju tiek noteikti labvēlīgāki siltumenerģijas piegādes nosacījumi, proti: 

 • pagarināts izrakstīto rēķinu apmaksas termiņš līdz mēneša pēdējam datumam;  
 • samazināts līgumsoda apmērs līdz 0,1% apmēram no nesamaksātās rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās rēķina summas. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, aicinām nekustamo īpašumu īpašniekus/likumīgos pārstāvjus ne vēlāk kā līdz 2024.gada 31.decembrim pārslēgt līgumus par siltumenerģijas piegādi un lietošanu jaunā redakcijā.

Lai veiktu līgumu pārslēgšanu, aicinām atjaunot kontaktinformāciju un norādīt kontaktpersonu aizpildot Pieteikuma formu (1.pielikums) un to nosūtīt AS “RĪGAS SILTUMS” uz e-pasta adresi kanceleja@rs.lv.

Pēc minētās informācijas saņemšanas, AS “RĪGAS SILTUMS” sagatavos līgumus par siltumenerģijas piegādi un lietošanu, nepieciešamības gadījumā sazināsies ar Pieteikumā norādīto kontaktpersonu, un izsniegs/nosūtīs tos parakstīšanai.

Līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu noslēgšanas procedūra

Lai nodrošinātu siltumenerģijas piegādi objektam, starp piegādātāju (AS “RĪGAS SILTUMS”) un lietotāju (Objekta īpašnieks(-i)) ir jānoslēdz līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu (2.pielikums). Ja līgums nav noslēgts, siltumenerģiju lietot aizliegts.

Informējam, ka ar AS “RĪGAS SILTUMS” valdes 2023.gada 24.maija lēmumu Nr.106 ir apstiprināts līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu 1.pielikums “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” (3.pielikums) (spēkā ar 2023.gada 1.jūniju). Lūdzam iepazīties ar minētajiem noteikumiem.

Ja objektam ir mainījušies īpašnieki vai pilnvarotā persona (pārvaldnieks), jaunajam īpašniekam vai pilnvarotajai personai (pārvaldniekam) līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu sagatavošanai jāiesniedz AS “RĪGAS SILTUMS” Komercdarbības departamenta Līgumu daļā iesniegumu  (4.pielikums) un nepieciešamos dokumentus  (5.pielikums) kādā no zemāk pieejamiem veidiem:

 • nosūtot uz e-pastu: kanceleja@rs.lv;
 • nosūtot uz e-adresi;
 • pa pastu: AS “RĪGAS SILTUMS”, Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012;
 • iesniegt uz vietas: AS “RĪGAS SILTUMS” Komercdarbības departamenta Līgumu daļā, Cēsu iela 3A, 1.korpuss, Rīga, LV-1012.

Ja par īpašumam piegādāto siltumenerģiju ir jāpielieto atšķirīgas normatīvajos aktos noteiktās PVN likmes, iesniegumam jāpievieno pieteikums par patērētā siltumenerģijas daudzuma procentuālo sadali (6.pielikums).

Gadījumā, ja norēķini par daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai piegādāto siltumenerģiju notiks, veicot tiešos maksājumus bez pārvaldnieka starpniecības (Tiešo norēķinu kārtība) papildus jāiesniedz:

 1. Abonentu - mājas īpašnieku / dzīvokļu īpašnieku saraksts (7.pielikums), minēto sarakstu papildus jāiesniedz elektroniski EXCEL formātā  (8.pielikums);
 2. Daudzdzīvokļu mājas īpašnieku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņemtā lēmuma par izvēlēto tiešo norēķina kārtību kopija, kurā norādīts:
 3. datums, ar kuru tiek mainīta norēķinu kārtība;
 4. dzīvokļu īpašnieku izvēlētā metodika, atbilstoši Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumiem Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”;
 5. dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, kura nodrošinās ikmēneša datu iesniegšanu piegādātājam Rēķina-aprēķina (Abonenta apmaksājamā rēķina daļa) sagatavošanai par sniegtajiem pakalpojumiem (iesniedzamo datu paraugs šeit)  (9.pielikums);
 6. informācija par Rēķinu - aprēķinu sagatavošanas, apstrādāšanas un piegādes izdevumiem un to segšanu (šobrīd AS “RĪGAS SILTUMS” viena rēķina - aprēķina sagatavošanas izmaksas ir EUR 2,73 bez PVN katram dzīvokļa īpašumam. Ja rēķina – aprēķina piegāde tiek nodrošināta pa pastu, izmaksas palielinās atbilstoši aktuālajiem pasta izdevumiem. Rēķina-aprēķina apkalpošanas izmaksas var tikt koriģētas atbilstoši faktiskajām izmaksām. Aktuāla Informācija par Rēķinu - aprēķinu sagatavošanas, apstrādāšanas un piegādes izdevumiem tiek publicēta AS “RĪGAS SILTUMS” mājaslapā www.rs.lv.).

Pēc iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pēc iespējas īsākā laikā tiek sagatavots līgums par siltumenerģijas piegādi un lietošanu un  izsniegts/nosūtīts klientam izskatīšanai un parakstīšanai.