Jūs atrodaties šeit

Datu aizsardzības politika

AS „RĪGAS SILTUMS” personas datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskām personām vispārīgu informāciju par kārtību, kādā akciju sabiedrībā “RĪGAS SILTUMS” apstrādā fizisku personu datus un nodrošina datu aizsardzību.

Politika attiecas uz jebkuru AS “RĪGAS SILTUMS” rīcībā esošu fizisku personu datu apstrādi, neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē fiziskas personas dati tiek apstrādāti.

Personas datu aizsardzības politika spēkā no 06.05.2021. (Spēkā esošais)

1. PĀRZINIS UN DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

1.1. Pārzinis: AS “RĪGAS SILTUMS”, vienotās reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, kontaktinformācija: e-pasts: siltums@rs.lv, tālruņa Nr.:67017359.

1.2. AS „RĪGAS SILTUMS” datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: das@rs.lv, tālruņa Nr.:67017201, Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012.

1.3. Informācija saistībā ar fizisku personu datu apstrādi un fizisko personu tiesību īstenošanu tiek publicēta tīmekļvietnē www.rs.lv.

2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – datu subjekts).

2.2. Apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot personas datu vākšanu, glabāšanu, aplūkošanu, reģistrāciju, strukturēšanu utt. (turpmāk – datu apstrāde).

2.3. Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura apstrādā personas datus AS “RĪGAS SILTUMS” vārdā un saskaņā ar tās dotajiem norādījumiem.

2.4. Personas dati var tikt vākti no:

2.4.1. datu subjektiem;

2.4.2. trešajām personām (piemēram, bet ne tikai: personām, kuras Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotas veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu);

2.4.3. privātajiem un publiskajiem reģistriem.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3.1. AS „RĪGAS SILTUMS” apstrādā personas datus AS „RĪGAS SILTUMS” nodrošināto pakalpojumu, tostarp, siltumenerģijas ražošanas, piegādes un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, savas komercdarbības nodrošināšanas, plānošanas un attīstības nolūkā, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai              saistībā ar AS „RĪGAS SILTUMS” īpašuma aizsardzību, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzības nolūkā.

3.2. Ja to paredz LR spēkā esošie normatīvie akti, datu subjekts par citiem specifiskiem datu apstrādes nolūkiem tiek informēts brīdī, kad tas sniedz personas datus AS „RĪGAS SILTUMS”.

3.3. Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), AS „RĪGAS SILTUMS” datus apstrādā, lai noslēgtu siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu un/vai pieslēguma līgumu un/vai ēku iekšējo inženiertehnisko sistēmu apkopes līgumu un/vai citu līgumu, kas saistīts ar AS “RĪGAS SILTUMS” sniegtajiem vai saņemtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

4.1. AS „RĪGAS SILTUMS” apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

4.1.2. apstrāde ir nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, piemēram, līgumu par siltumenerģijas vai cita AS „RĪGAS SILTUMS” nodrošinātā pakalpojuma saņemšanu un nodrošinātu noslēgtā līguma izpildi;

4.1.3. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz AS "RĪGAS SILTUMS" attiecināmu juridisku pienākumu;

4.1.4. apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses;

4.1.5. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

4.1.6. apstrāde ir nepieciešama AS „RĪGAS SILTUMS” vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai.

4.2. Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), AS „RĪGAS SILTUMS” datus apstrādā saskaņā ar Politikas 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.6.punktā norādītajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem.

4.3. AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgās intereses ir:

4.3.1. veikt komercdarbību;

4.3.2. nodrošināt siltumapgādi un sniegt ar siltumapgādes nodrošināšanu saistītos pakalpojumus;

4.3.3. pārbaudīt datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

4.3.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

4.3.5. saglabāt datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, tajā skaitā, kas veiktas mutiski, zvanot pa tālruni vai tīmekļvietnē;

4.3.6. analizēt AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnes darbību, izstrādāt un ieviest uzlabojumus;

4.3.7. piesaistīt jaunus klientus;

4.3.8. attīstīt un reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

4.3.9. nosūtīt informāciju par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

4.3.10. novērst prettiesiskas darbības;

4.3.11. nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

4.3.12. nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

4.3.13. administrēt maksājumus, tostarp, kļūdaini veiktos maksājumus;

4.3.14. vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības iestādēs, tiesā, prokuratūrā, uzraudzības un citās iestādēs savu leģitīmo interešu aizsardzībai;

4.3.15. informēt sabiedrību par savu darbību;

4.3.16. uzturēt un aizsargāt savu īpašumu;

4.3.17. u.c. iepriekš neuzskaitītās likumīgās intereses.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

5.1. AS “RĪGAS SILTUMS” īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Datu regula).

5.2. AS “RĪGAS SILTUMS”, ņemot vērā personas datu apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī iespējamos riskus attiecībā uz datu subjektu tiesībām un brīvībām, īsteno organizatoriska un tehniska rakstura pasākumus, tajā skaitā:

5.2.1. ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu;

5.2.2. ir izveidojusi un uztur personas datu apstrādes darbību reģistru;

5.2.3. sniedz datu subjektam Datu regulā paredzēto informāciju;

5.2.4. ir izstrādājusi iekšējos normatīvos aktus personas datu apstrādes jomā;

5.2.5. nodrošina AS “RĪGAS SILTUMS” darbinieku apmācību datu aizsardzības jautājumos;

5.2.6. nodrošina ierobežotu piekļuvi AS “RĪGAS SILTUMS” nekustamajam īpašumam, kurā tiek glabāti un apstrādāti personas dati;

5.2.7. izvēlas atbilstošus tehnoloģiskus un organizatoriskus līdzekļus informācijas sistēmu aizsardzībai;

5.2.8. dokumentē personas datu aizsardzības pārkāpumu procesu;

5.2.9. normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas datu apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas;

5.2.10. noslēdzot normatīvajos aktos paredzēto vienošanos, personas datu apstrādei piesaista tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenotas normatīvajos aktos noteiktās prasības tādā veidā, ka tiks ievērotas normatīvo aktu prasības datu aizsardzības jomā un nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība;

5.2.11. veic citas darbības datu subjektu tiesību un brīvību aizsardzībai.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

6.1. AS „RĪGAS SILTUMS” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

6.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram: bankai - norēķinu ietvaros, pārvaldniekam – noslēgtā siltumenerģijas piegādes līguma ietvaros u.c.);

6.1.2. ja datu subjekts ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu datu pieprasīšanai no trešās personas, vai nodošanai trešajai personai (piemēram, datu subjekta maksātspējas pārbaudei trešo personu datu bāzēs u.c.);

6.1.3. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām personām (piemēram: pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesai, uzraudzības iestādēm u.c.) pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

6.1.4. AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgo interešu aizsardzībai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm (piemēram, sniedzot prasību tiesā, vai vēršoties citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgās intereses u.c.).

6.2. Gadījumā, ja personas dati tiek izpausti trešajām personām, AS "RĪGAS SILTUMS" nodrošina, ka personas datu apstrāde tiek veikta drošā un konfidenciālā veidā, atbilstoši noslēgtās vienošanās noteikumiem, normatīvo aktu prasībām datu aizsardzības jomā un AS "RĪGAS SILTUMS" iekšējiem normatīvajiem aktiem.

6.3. AS “RĪGAS SILTUMS” nenodod personas datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

7.1. AS „RĪGAS SILTUMS” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

7.1.1. kamēr ir spēkā ar datu subjektu vai attiecībā uz datu subjektu noslēgtais līgums;

7.1.2. kamēr AS „RĪGAS SILTUMS” vai datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā prasījumu noilguma periodā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram: iesniegt iebildumus, celt prasību tiesā u.c.);

7.1.3. kamēr AS „RĪGAS SILTUMS” pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

7.1.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.

7.2. Pēc šajā sadaļā minēto apstākļu izbeigšanās, personas dati tiek dzēsti.

8. PERSONAS TIESĪBAS PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM UN CITAS TIESĪBAS

8.1. Datu subjektam ir tiesības, ievērojot LR spēkā esošos normatīvos aktus:

8.1.1.     saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi;

8.1.2.     piekļūt saviem datiem;

8.1.3.     labot savus personas datus;

8.1.4.     uz personas datu pārnesamību;

8.1.5.     dzēst personas datus (tiesībām “tikt aizmirstam”);

8.1.6.     ierobežot personas datu apstrādi;

8.1.7.     iebilst pret personas datu apstrādi;

8.1.8.     attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu.

8.2. Datu subjekts pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt šādā       kārtībā:

8.2.1. rakstveida formā klātienē Rīgā, Cēsu ielā 3A, uzrādot personu          apliecinošu dokumentu;

8.2.2. elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu, un nosūtot to uz Politikas 1.2. punktā norādīto e-pasta adresi.

8.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, AS „RĪGAS SILTUMS” pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījuma pamatotību un sniedz atbildi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. AS „RĪGAS SILTUMS” atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā sūtījumā vai izsniedz klātienē, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

8.5. Ja datu subjekts uzskata, ka AS “RĪGAS SILTUMS” veiktā personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (http://www.dvi.gov.lv).

8.6. Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, datu subjektu pieprasījumiem par piekļuvi saviem datiem, datu labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu un datu pārnesamību, datu subjekts var sazināties ar AS “RĪGAS SILTUMS” iecelto datu aizsardzības speciālistu, izmantojot Politikas 1.2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

9. DATU SUBJEKTU INFORMĒŠANAS KĀRTĪBA

9.1. AS “RĪGAS SILTUMS” gadījumā, ja informācija tiek iegūta no datu subjekta, kā arī gadījumos, ja informācija nav iegūta no datu subjekta, sniedz datu subjektam Datu regulā paredzēto informāciju tajā noteiktajā apjomā un termiņos.

9.2. Informācija, ko sniedz, īstenojot datu subjekta tiesības, ir bez maksas. Ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, AS “RĪGAS SILTUMS” var pieprasīt samērīgu, uz administratīvām izmaksām balstītu maksu par datu subjektu pieprasījumu izpildi.

10. PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

10.1. Gadījumos, kad personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, AS “RĪGAS SILTUMS” personas datu apstrādei saņem datu subjekta piekrišanu, kas ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

10.2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt AS „RĪGAS SILTUMS” datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai, sazinoties ar AS „RĪGAS SILTUMS” datu aizsardzības speciālistu, izmantojot Politikas 1.2. punktā norādīto kontaktinformāciju, un tādā gadījumā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

10.3. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādi, kas veikta tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

10.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tādu personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. AS „RĪGAS SILTUMS” ir tiesības vienpusēji grozīt šo Politiku, izmaiņas un informāciju par veiktajām izmaiņā publicējot AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē.

11.2. AS „RĪGAS SILTUMS” saglabā Politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē.

Personas datu aizsardzības politika spēkā no 05.09.2018. līdz 06.05.2021.

1. PĀRZINIS UN DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

1.1. Pārzinis: AS “RĪGAS SILTUMS”, vienotās reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, kontaktinformācija: e-pasts: siltums@rs.lv, tālruņa Nr.:67017359.

1.2. AS „RĪGAS SILTUMS” ir iecēlusi datu aizsardzības speciālistu. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: das@rs.lv, tālruņa Nr.:67017201, Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012.

1.3. Informācija saistībā ar fizisku personu datu apstrādi un fizisko personu tiesību īstenošanu tiek publicēta tīmekļvietnē www.rs.lv.

2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – datu subjekts).

2.2. Apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot personas datu vākšanu, glabāšanu, aplūkošanu, reģistrāciju, strukturēšanu utt. (turpmāk – datu apstrāde).

2.3. Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura apstrādā personas datus AS “RĪGAS SILTUMS” vārdā un saskaņā ar tās dotajiem norādījumiem.

2.4. Personas dati var tikt vākti no:

2.4.1. datu subjektiem;

2.4.2. trešajām personām (piemēram, bet ne tikai: personām, kuras Latvijas Republikā (turpmāk – LR) spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotas veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu);

2.4.3. privātajiem un publiskajiem reģistriem.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3.1. AS „RĪGAS SILTUMS” apstrādā personas datus AS „RĪGAS SILTUMS” nodrošināto pakalpojumu, tostarp, siltumenerģijas ražošanas, piegādes un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, savas komercdarbības nodrošināšanas, plānošanas un attīstības nolūkā, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar AS „RĪGAS SILTUMS” īpašuma aizsardzību, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības aizsardzības nolūkā.

3.2. Ja to paredz LR spēkā esošie normatīvie akti, datu subjekts par citiem specifiskiem datu apstrādes nolūkiem tiek informēts brīdī, kad tas sniedz personas datus AS „RĪGAS SILTUMS”.

3.3. Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), AS „RĪGAS SILTUMS” datus apstrādā, lai noslēgtu siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu un/vai pieslēguma līgumu un/vai ēku iekšējo inženiertehnisko sistēmu apkopes līgumu un/vai citu līgumu, kas saistīts ar AS “RĪGAS SILTUMS” sniegtajiem vai saņemtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

4.1. AS „RĪGAS SILTUMS” apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

4.1.2. apstrāde ir nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, piemēram, līgumu par siltumenerģijas vai cita AS „RĪGAS SILTUMS” nodrošinātā pakalpojuma saņemšanu un nodrošinātu noslēgtā līguma izpildi;

4.1.3. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz AS "RĪGAS SILTUMS" attiecināmu juridisku pienākumu;

4.1.4. apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses;

4.1.5. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

4.1.6. apstrāde ir nepieciešama AS „RĪGAS SILTUMS” vai trešās personas likumīgo interešu ievērošanai.

4.2. Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), AS „RĪGAS SILTUMS” datus apstrādā saskaņā ar Politikas 4.1.2., 4.1.3. un 4.1.6.punktā norādītajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem.

4.3. AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgās intereses ir:

4.3.1. veikt komercdarbību;

4.3.2. nodrošināt siltumapgādi un sniegt ar siltumapgādes nodrošināšanu saistītos pakalpojumus;

4.3.3. pārbaudīt datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

4.3.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

4.3.5. saglabāt datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, tajā skaitā, kas veiktas mutiski, zvanot pa tālruni vai tīmekļvietnē;

4.3.6. analizēt AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnes darbību, izstrādāt un ieviest uzlabojumus;

4.3.7. piesaistīt jaunus klientus;

4.3.8. attīstīt un reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

4.3.9. nosūtīt informāciju par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

4.3.10.novērst prettiesiskas darbības;

4.3.11.nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

4.3.12.nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

4.3.13.administrēt maksājumus, tostarp, kļūdaini veiktos maksājumus;

4.3.14.vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības iestādēs, tiesā, prokuratūrā, uzraudzības un citās iestādēs savu leģitīmo interešu aizsardzībai;

4.3.15.informēt sabiedrību par savu darbību;

4.3.16.uzturēt un aizsargāt savu īpašumu;

4.3.17.u.c. iepriekš neuzskaitītās likumīgās intereses.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

5.1. AS “RĪGAS SILTUMS” īsteno atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka personas datu apstrāde notiek saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk - Datu regula).

5.2. AS “RĪGAS SILTUMS”, ņemot vērā personas datu apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī iespējamos riskus attiecībā uz datu subjektu tiesībām un brīvībām, īsteno organizatoriska un tehniska rakstura pasākumus, tajā skaitā:

5.2.1. ieceļ datu aizsardzības speciālistu;

5.2.2. izveido un uztur personas datu apstrādes darbību reģistru;

5.2.3. sniedz datu subjektam Datu regulā paredzēto informāciju;

5.2.4. izstrādā iekšējos normatīvos aktus personas datu apstrādes jomā;

5.2.5. apmāca AS “RĪGAS SILTUMS” darbiniekus datu aizsardzības jautājumos;

5.2.6. nodrošina ierobežotu piekļuvi AS “RĪGAS SILTUMS” nekustamajam īpašumam, kurā tiek glabāti un apstrādāti personas dati;

5.2.7. izvēlas atbilstošus tehnoloģiskus un organizatoriskus līdzekļus informācijas sistēmu aizsardzībai;

5.2.8. dokumentē personas datu aizsardzības pārkāpumu procesu;

5.2.9. normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas datu apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas;

5.2.10. noslēdzot normatīvajos aktos paredzēto līgumu, personas datu apstrādei piesaista tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenotas normatīvajos aktos noteiktās prasības tādā veidā, ka tiks ievērotas normatīvo aktu prasības datu aizsardzības jomā un nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība;

5.2.11. veic citas darbības datu subjektu tiesību un brīvību aizsardzībai.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

6.1. AS „RĪGAS SILTUMS” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

6.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram: bankai - norēķinu ietvaros, pārvaldniekam – noslēgtā siltumenerģijas piegādes līguma ietvaros u.c.);

6.1.2. ja datu subjekts ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu datu pieprasīšanai no trešās personas, vai nodošanai trešajai personai (piemēram, datu subjekta maksātspējas pārbaudei trešo personu datu bāzēs u.c.);

6.1.3. LR spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajām personām (piemēram: pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesai, uzraudzības iestādēm u.c.) pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

6.1.4. AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgo interešu aizsardzībai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm (piemēram, sniedzot prasību tiesā, vai vēršoties citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgās intereses u.c.).

6.2. Gadījumā, ja personas dati tiek izpausti trešajām personām, AS "RĪGAS SILTUMS" nodrošina, ka personas datu apstrāde tiek veikta drošā un konfidenciālā veidā, atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem, normatīvo aktu prasībām datu aizsardzības jomā un AS "RĪGAS SILTUMS" iekšējiem normatīvajiem aktiem.

6.3. AS “RĪGAS SILTUMS” nenodod personas datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

7.1. AS „RĪGAS SILTUMS” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

7.1.1. kamēr ir spēkā ar datu subjektu vai attiecībā uz datu subjektu noslēgtais līgums;

7.1.2. kamēr AS „RĪGAS SILTUMS” vai datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā prasījumu noilguma periodā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram: iesniegt iebildumus, celt prasību tiesā u.c.);

7.1.3. kamēr AS „RĪGAS SILTUMS” pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

7.1.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.

7.2. Pēc šajā sadaļā minēto apstākļu izbeigšanās, personas dati tiek dzēsti.

8. PERSONAS TIESĪBAS PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM UN CITAS TIESĪBAS

8.1. AS “RĪGAS SILTUMS” kodolīgā, pārredzamā, saprotamā un viegli pieejamā veidā, izmantojot skaidru un vienkāršu valodu, rakstiski (papīra vai elektroniskā formā) sniedz datu subjektiem Datu regulā noteikto informāciju, tajā skaitā informāciju par datu subjektu tiesībām:

8.1.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi;

8.1.2. piekļūt saviem datiem;

8.1.3. labot savus personas datus;

8.1.4. uz personas datu pārnesamību;

8.1.5. dzēst personas datus (tiesībām “tikt aizmirstam”);

8.1.6. ierobežot personas datu apstrādi;

8.1.7. iebilst pret personas datu apstrādi;

8.1.8. attiecībā uz automatizētu individuālo lēmumu pieņemšanu.

8.2. Datu subjekts pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt šādā kārtībā:

8.2.1. rakstveida formā klātienē Rīgā, Cēsu ielā 3A, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

8.2.2. elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

8.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, AS „RĪGAS SILTUMS” pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījuma pamatotību un sniedz atbildi saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.4. AS „RĪGAS SILTUMS” atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā sūtījumā vai izsniedz klātienē, pieprasot uzrādīt personu apliecinošu dokumentu.

8.5. Ja datu subjekts uzskata, ka AS “RĪGAS SILTUMS” veiktā personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

8.6. Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, datu subjektu pieprasījumiem par piekļuvi saviem datiem, datu labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu un datu pārnesamību, datu subjekts var sazināties ar AS “RĪGAS SILTUMS” iecelto datu aizsardzības speciālistu, izmantojot Politikas 1.2. punktā norādīto kontaktinformāciju.

9. DATU SUBJEKTU INFORMĒŠANAS KĀRTĪBA

9.1. AS “RĪGAS SILTUMS” gadījumā, ja informācija tiek iegūta no datu subjekta, kā arī gadījumos, ja informācija nav iegūta no datu subjekta, sniedz datu subjektam Datu regulā paredzēto informāciju tajā noteiktajā apjomā un termiņos.

9.2. Informācija, ko sniedz, īstenojot datu subjekta tiesības, ir bez maksas. Ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to regulāras atkārtošanās dēļ, AS “RĪGAS SILTUMS” var pieprasīt samērīgu, uz administratīvām izmaksām balstītu maksu par datu subjektu pieprasījumu izpildi.

10. PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

10.1. Gadījumos, kad personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, AS “RĪGAS SILTUMS” personas datu apstrādei saņem datu subjekta piekrišanu, kas ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

10.2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt AS „RĪGAS SILTUMS” datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai, sazinoties ar AS „RĪGAS SILTUMS” datu aizsardzības speciālistu, izmantojot Politikas 1.2. punktā norādīto kontaktinformāciju, un tādā gadījumā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

10.3. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādi, kura veikta tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

10.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tādu personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

11. SAZIŅA

11.1.AS „RĪGAS SILTUMS” sazinās ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

11.2.Par līgumsaistību izpildi AS „RĪGAS SILTUMS” sazinās ar datu subjektu uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

12. CITI NOTEIKUMI

12.1.AS „RĪGAS SILTUMS” ir tiesības vienpusēji grozīt šo Politiku, izmaiņas un informāciju par veiktajām izmaiņā publicējot AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē.

12.2.AS „RĪGAS SILTUMS” saglabā Politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē.

Personas datu aizsardzības politika spēkā no 25.05.2018. līdz 05.09.2018.

1. PĀRZINIS UN DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

1.1. Pārzinis: AS “RĪGAS SILTUMS”, vienotās reģistrācijas Nr.40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012, kontaktinformācija: e-pasts: siltums@rs.lv, tālruņa Nr.:67017359.

1.2. AS „RĪGAS SILTUMS” piesaista datu aizsardzības speciālistu. Kontaktinformācija saistībā ar fizisku personu datu apstrādi un tiesību īstenošanu tiek publicēta tīmekļvietnē www.rs.lv.

2. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

2.1. Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk – datu subjekts).

2.2. Apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības, ieskaitot personas datu vākšanu, glabāšanu, aplūkošanu, reģistrāciju, strukturēšanu utt. (turpmāk – datu apstrāde).

2.3. Apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kura apstrādā personas datus AS “RĪGAS SILTUMS” vārdā un saskaņā ar tās dotajiem norādījumiem.

2.4. Personas dati var tikt vākti no:

2.4.1. datu subjektiem;

2.4.2. trešajām personām (piemēram, bet ne tikai: personām, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilnvarotas veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu);

2.4.3. privātajiem un publiskajiem reģistriem.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3.1. AS „RĪGAS SILTUMS” apstrādā personas datus AS „RĪGAS SILTUMS” nodrošināto pakalpojumu, tostarp, siltumenerģijas ražošanas, piegādes un ar to saistīto pakalpojumu sniegšanas nolūkā, savas komercdarbības nodrošināšanas, plānošanas un attīstības nolūkā, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai saistībā ar AS „RĪGAS SILTUMS” īpašuma aizsardzību, personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā, dzīvības un veselības, aizsardzības nolūkā.

3.2. Ja to paredz normatīvie akti, datu subjekts par citiem specifiskiem datu apstrādes nolūkiem tiek informēts brīdī, kad tas sniedz personas datus AS „RĪGAS SILTUMS”.

3.3. Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), AS „RĪGAS SILTUMS” datus apstrādā, lai noslēgtu siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu un/vai pieslēguma līgumu un/vai ēku iekšējo inženiertehnisko sistēmu apkopes līgumu un/vai citu līgumu, kas saistīts ar AS “RĪGAS SILTUMS” sniegtajiem vai saņemtajiem pakalpojumiem un nodrošinātu noslēgto līgumu izpildi.

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

4.1. AS „RĪGAS SILTUMS” apstrādā personas datus, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;

4.1.2. apstrāde ir nepieciešama līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas, piemēram, līgumu par siltumenerģijas vai cita AS „RĪGAS SILTUMS” nodrošinātā pakalpojuma saņemšanu un nodrošinātu noslēgtā līguma izpildi;

4.1.3. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz AS "RĪGAS SILTUMS" attiecināmu juridisku pienākumu;

4.1.4. apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses;

4.1.5. apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs, vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās

4.2. Gadījumos, kad personas dati (tostarp, dzīvojamo māju īpašnieku un kopīpašnieku dati) tiek iegūti no trešās personas (piemēram, personas, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pilnvarota veikt dzīvojamo māju pārvaldīšanu), AS „RĪGAS SILTUMS” datus apstrādā saskaņā ar Politikas 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5. un 4.1.6.punktos norādītajiem datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem.

4.3. AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgās intereses ir: 4.3.1. veikt komercdarbību; 4.3.2. nodrošināt siltumapgādi un sniegt ar siltumapgādes nodrošināšanu saistītos pakalpojumus;

4.3.3. pārbaudīt datu subjekta identitāti pirms līguma noslēgšanas;

4.3.4. nodrošināt līguma saistību izpildi;

4.3.5. saglabāt datu subjektu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, tajā skaitā, kas veikti mutiski, zvanot pa tālruni vai tīmekļvietnē;

4.3.6. analizēt AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnes darbību, izstrādāt un ieviest uzlabojumus;

4.3.7. piesaistīt jaunus klientus;

4.3.8. attīstīt un reklamēt savus pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

4.3.9. nosūtīt informāciju par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

4.3.10.novērst prettiesiskas darbības;

4.3.11.nodrošināt finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

4.3.12.nodrošināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

4.3.13.administrēt maksājumus, tostarp, kļūdaini veiktos maksājumus;

4.3.14.vērsties valsts pārvaldes, operatīvās darbības iestādēs, tiesā, prokuratūrā, uzraudzības un citās iestādēs savu leģitīmo interešu aizsardzībai;

4.3.15.informēt sabiedrību par savu darbību.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDES DROŠĪBA

5.1. AS „RĪGAS SILTUMS” apstrādā personas datus, izmantojot tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un AS „RĪGAS SILTUMS” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

5.2. AS “RĪGAS SILTUMS” normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas datu apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

5.3. Noslēdzot normatīvajos aktos paredzēto līgumu, AS “RĪGAS SILTUMS” personas datu apstrādei piesaista tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenotas normatīvajos aktos noteiktās prasības tādā veidā, ka tiks ievērotas normatīvo aktu prasības datu aizsardzības jomā un nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība.

6. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

6.1. AS „RĪGAS SILTUMS” neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

6.1.1. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram: bankai - norēķinu ietvaros, pārvaldniekam – noslēgtā siltumenerģijas piegādes līguma ietvaros u.c.);

6.1.2. ja datu subjekts ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu datu pieprasīšanai no trešās personas, vai nodošanai trešajai personai (piemēram, datu subjekta maksātspējas pārbaudei trešo personu datu bāzēs u.c.);

6.1.3. normatīvajos aktos paredzētajām personām (piemēram: pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm, prokuratūrai, tiesai, uzraudzības iestādēm u.c.) pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

6.1.4. AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgo interešu aizsardzībai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm (piemēram, sniedzot prasību tiesā, vai vēršoties citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi AS „RĪGAS SILTUMS” likumīgās intereses u.c.).

6.2. Gadījumā, ja personas dati tiek izpausti trešajām personām, AS "RĪGAS SILTUMS" nodrošina, ka personas datu apstrāde tiek veikta drošā un konfidenciālā veidā, atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem, normatīvo aktu prasībām datu aizsardzības jomā un AS "RĪGAS SILTUMS" iekšējiem normatīvajiem aktiem.

6.3. AS “RĪGAS SILTUMS” nenodod personas datus trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

7. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

7.1. AS „RĪGAS SILTUMS” glabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

7.1.1. kamēr ir spēkā ar datu subjektu vai attiecībā uz datu subjektu noslēgtais līgums;

7.1.2. kamēr AS „RĪGAS SILTUMS” vai datu subjekts ārējos normatīvajos aktos noteiktajā prasījumu noilguma periodā var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram: iesniegt iebildumus, celt prasību tiesā u.c.);

7.1.3. kamēr AS „RĪGAS SILTUMS” pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

7.1.4. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats.

7.2. Pēc šajā sadaļā minēto apstākļu izbeigšanās, personas dati tiek dzēsti.

8. PERSONAS TIESĪBAS PIEKĻŪT SAVIEM PERSONAS DATIEM UN CITAS TIESĪBAS

8.1. Datu subjektam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesības AS „RĪGAS SILTUMS” pieprasīt:

8.1.1. piekļuvi saviem personas datiem;

8.1.2. personas datu labošanu vai dzēšanu;

8.1.3. personas datu apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu;

8.1.4. iebilst pret personas datu apstrādi;

8.1.5. tiesības uz datu pārnesamību.

8.2. Datu subjekts pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt šādā kārtībā:

8.2.1. rakstveida formā klātienē Rīgā, Cēsu ielā 3A, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;

8.2.2. elektroniski, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

8.3. Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, AS „RĪGAS SILTUMS” pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījuma pamatotību un sniedz atbildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.4. AS „RĪGAS SILTUMS” atbildi datu subjektam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā sūtījumā, pēc iespējas ņemot vērā datu subjekta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

8.5. AS „RĪGAS SILTUMS” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un datu subjekta iebildumu gadījumā veic nepieciešamās un lietderīgās darbības šai sakarā.

8.6. Ja datu subjekts uzskata, ka AS “RĪGAS SILTUMS” veiktā personas datu apstrāde pārkāpj datu subjekta tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

8.7. Jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, datu subjektu pieprasījumiem par piekļuvi saviem datiem, datu labošanu vai dzēšanu, apstrādes ierobežošanu un datu pārnesamību, datu subjekts var sazināties ar AS “RĪGAS SILTUMS” un tās iecelto datu aizsardzības speciālistu, izmantojot Politikas 1.1. punktā norādīto kontaktinformāciju.

9. PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

9.1. Gadījumos, kad personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, AS “RĪGAS SILTUMS” personas datu apstrādei saņem datu subjekta piekrišanu, kas ir jebkura brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu personas datu apstrādei.

9.2. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt AS „RĪGAS SILTUMS” datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai sazinoties ar AS „RĪGAS SILTUMS” datu aizsardzības speciālistu izmantojot Politikas 1.1. punktā norādīto kontaktinformāciju, un tādā gadījumā datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta.

9.3. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādi, kura veikta tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.

9.4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta tādu personas datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

10. SAZIŅA

10.1. AS „RĪGAS SILTUMS” sazinās ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

10.2. Par līgumsaistību izpildi AS „RĪGAS SILTUMS” sazinās ar datu subjektu uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).

11. CITI NOTEIKUMI

11.1. AS „RĪGAS SILTUMS” ir tiesības vienpusēji grozīt šo Politiku, izmaiņas un informāciju par veiktajām izmaiņā publicējot AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē.

11.2. AS „RĪGAS SILTUMS” saglabā Politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas AS „RĪGAS SILTUMS” tīmekļvietnē.