Jūs atrodaties šeit

Informācija par Energoefektivitātes likumu

Energoefektivitātes likums

2016.gada 3.marta Saeimas plenārsēdē tika pieņemts Energoefektivitātes likums, grozījumi Enerģētikas likumā un grozījumi Publisko iepirkumu likumā, kuru mērķis ir paaugstināt enerģijas ražošanas, pārvades, sadales un gala patēriņā efektivitāti. Energoefektivitātes likuma mērķis - racionāla energoresursu izmantošana un pārvaldība, sekmējot ilgtspējīgu tautsaimniecības attīstību un ierobežojot klimata pārmaiņas.

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK.

AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ apzinās, cik svarīgi ir nepārtraukti uzlabot energoefektivitāti, kā arī optimizēt enerģijas patēriņa izmaksas. 2020. gada 12.decembrī tika izstrādāta un apstiprināta energopārvaldības politika, kurā uzsvērtas darbības uzlabot energoefektivitāti, kā arī optimizēt enerģijas patēriņu un nodrošināt pastāvīgu energopārvaldības sistēmas (turpmāk EPS) efektivitātes izvērtēšanu un uzlabošanu. Energopolitika ir daļa no uzņēmuma EPS, kas praktiskā veidā nosaka, uztur un analizē uzņēmuma ikdienas darbu ar energoresursiem. Ar energopārvaldības politiku iepazīstināti AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ darbinieki, kā arī tā izvietota ārējā mājaslapā https://www.rs.lv/saturs/energopolitika , tādējādi ir pieejama sadarbības partneriem un sabiedrībai. 2021.gada septembrī AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ sertificēta EPS, atbilstoši starptautiskajam standartam ISO50001. ISO50001 energopārvaldības sistēma nepieciešama, lai uzlabotu energoefektivitāti un veicinātu efektīvu energoresursu izmantošanu. 

Energoefektivitātes uzlabojumiem un darbinieku iesaistei energoefektivitātes pasākumos izveidots e-pasts energoefektivitate@rs.lv, uz kuru ikviena persona, kas strādā organizācijā vai tās uzdevumā, var iesniegt savas idejas, ieteikumus, rekomendācijas, komentārus vai ierosināt uzlabojumus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem AS “RĪGAS SILTUMS”.

AS “RĪGAS SILTUMS” EPS – Energopārvaldības sistēma

2022 un 2023. gadā SIA Bureau Veritas Latvia sertificēšanas institūcija veica AS “RĪGAS SILTUMS” EPS uzraudzības auditus ar mērķi iegūt pierādījumus par EPS darbības atbilstību standarta un par nepārtrauktu pilnveidošanos. Audita laikā gūtie apliecinājumi ļāva secināt, ka AS “RĪGAS SILTUMS” atbilst starptautiskajam standartam ISO 50001:2018 "Energopārvaldības sistēmas. AS “RĪGAS SILTUMS” ISO 50001:2018 sertifikāts derīgs līdz 12.09.2024. 

2022. gadā Būvniecības valsts kontroles birojs veica AS “RĪGAS SILTUMS” pārbaudi ar mērķi pārbaudīt Energoefektivitātes likuma ietvaros Būvniecības valsts birojam paziņotos ieviestos energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus un sasniegtos enerģijas ietaupījumus no 2017.gada. Pārbaužu rezultātā neatbilstības netika konstatētas. 

AS “RĪGAS SILTUMS”  sertificētā darbības sfēra - siltumenerģijas ražošana, pārvade, sadale, realizācija, siltumenerģijas un elektroenerģijas vienlaicīga ražošana koģenerācijas stacijās, kā arī siltumtīklu un ēku iekšējo inženierkomunikāciju sistēmu apkalpošana.  

AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ ieviestās EPS ietvaros ir identificētas un klasificētas sekojošas nozīmīgas energopatēriņa jomas, kurām EPS uzturēšanas ietvaros tiek pievērsta padziļināta uzmanība: 

 • Siltumenerģijas zudumiem, kas faktiski ir starpība starp siltumenerģijas izstrādes apjomu un tās klientiem piegādāto lietderīgā patēriņa apjomu, kas ir ~91% no kopējā energoresursu patēriņa; 
 • Elektroenerģijai, ko veido koģenerācijas iekārtās saražotā elektroenerģija pašpatēriņam, kā arī iepirktā elektroenerģija tehnoloģisko un operacionālo atbalsta procesu nodrošināšanai, kas ir ~6% no kopējā energoresursu patēriņa; 
 • Transporta degvielas patēriņš operacionālās darbības un tehnoloģisko atbalsta procesu nodrošināšanai, kas ir ~0,36% no kopējā energoresursu patēriņa; 
 • Siltumenerģijas pašpatēriņš AS ‘’RĪGAS SILTUMS’’ objektu operacionālās darbības nodrošināšanai, kas ir ~1,53% no kopējā energoresursu patēriņa. 

Saistībā ar AS “RĪGAS SILTUMS” energopārvaldības sistēmas datu analīzes pilnveidošanas nepieciešamību, kā arī veicināt energoresursu lietderīgu izmantošanu no 2023. gada 1. aprīļa tiek izmantota SIA “Data Mining Solutions” energodatu apstrādes platforma start.energodati.lv.  

Ar apstrādes platformas palīdzību tiks ieviesta automatizēta energo datu apstrāde un vienota sistēma uzņēmuma ēku energopārvaldībai, kas iespējams nākotnē spēs pilnībā aizvietot tabulu un atskaišu sagatavošanu excel formātos. Kā sistēmas lietošanas galvenos ieguvumus var minēt, iespēju īsā laika periodā sagatavot dažāda liela apjoma patēriņa atskaites (piem. energopārskatu – ikmēneša, ceturkšņa, finanšu gada griezumā pa grupām, enerģijas veidiem un iespēju patēriņu stundu, diennakts, nedēļas, mēneša, gada grafiki).  

Platforma piedāvā iespēju uzstādīt ēku patēriņu mērķus nākamajam gadam, bāzlīnijas un sniedz iespēju uzdevumu definēšanai. Pieejams analīzes rīks Energy Performance Indicator ISO 50001 (EnPI). Papildus tiek definēta iespēja sagatavotās atskaites automātisku nosūtīšanu uz jebkuru e-pasta adresātu. 

 

Turpmākās aktivitātes energoefektivitātē

‒          vienotās viedās energodatu apstrādes platformas uzturēšana un pilnveidošana;  

 • SC “Daugavgrīva” saules paneļu parka pabeigšana;  

‒          RS piederošo ēku viedo kontroles aparātu uzstādīšana un monitorings; 

‒          kampaņu un aktivitāšu veidošana sabiedrības un darbinieku izglītošanai; 

‒          energopārvaldības sistēmas uzturēšana un uzlabošana; 

‒          nomainīt fosilo degvielu automobiļus, iekļaujot atbilstošāko specifikāciju  (tehnoloģiskais transports - vieglie pasažieru un daudzfunkciju) elektromobiļus, panākot RS transportlīdzekļu parka turpmāku CO2 izmešu samazinājumu; 

‒          iekšējo elektroenerģijas skaitītāju aprīkošana ar attālinātās nolasīšanas un datu apkopošanas sistēmas ieviešanu; 

 • aprīkot individuālu, automātisku uzskaiti iegūtai saules enerģijai un patērētai elektroenerģijai elektrotransporta uzlādei; 
 • aprīkot biroju ēkas kabinetu telpas ar CO2 automātiskās nolasīšanas mērītājiem un veikt iegūto rādījumu monitorēšanu, darbinieku labklājības uzlabošanai atrodoties darba telpās; 
 • aukstā ūdens skaitītājus aprīkot ar automātisko nolasīšanu 

Balstoties uz energopārvaldības sistēmas noteiktajiem  ietaupījuma mērķiem 2023./2024.finanšu gadā plānots siltumenerģijas zudumu samazinājums par 1% no 2022./2023. finanšu gada siltumenerģijas zudumiem, kas sastāda aptuveni ~4 000 MWh un elektroenerģijas samazinājums par 0,2% no kopējā elektroenerģijas patēriņa 2022./2023. finanšu gada rādītajiem, kas sastāda aptuveni ~60 MWh (apgaismojuma nomaiņas un novecojošo dzinēju nomaiņas aktivitātes).  

Patēriņa samazinājums 2020. gadā
 • Elektroenerģijas patēriņa samazinājums uzstādot jaunās paaudzes LED paneļus,  2020. gadā nomainīti  140 gaismekļi, kuri patērēs salīdzinoši mazāk elektroenerģijas, tas ir 4.299 MWh mazāk elektroenerģijas.
 • Saules paneļu uzstādīšana elektroenerģijas ražošanai AS “RĪGAS SILTUMS”  Cēsu iela 3a, saules paneļu kopējā jauda 39.3 kW, kas 2020. gadā  saražoja 12.124 MWh elektroenerģijas.
 • Siltumenerģijas zudumu samazināšana veicot 12 siltumtīklu optimizācijas pasākumi ar siltumenerģijas zudumu ietaupījumu  3 969 MWh. 
Patēriņa samazinājums 2021. gadā
 • Elektroenerģijas patēriņa samazinājums uzstādot jaunās paaudzes LED paneļus,  2021. gadā nomainīti  728 gaismekļi, kuri patērēs salīdzinoši mazāk elektroenerģijas, tas ir 41,281 MWh mazāk elektroenerģijas.
 • Siltumcentrālē Imanta un Daugavgrīva novecojošo dzinēju nomaiņa pret jaunās 5. paaudzes dzinējiem,  kuri patērē salīdzinoši mazāk elektroenerģijas tas ir 399 MWh mazāk elektroenerģijas.
 • Siltumenerģijas zudumu samazināšana veicot 6 siltumtīklu optimizācijas pasākumi ar siltumenerģijas zudumu ietaupījumu  2 892 MWh.
 • Transporta energopatēriņa samazināšanai un CO2 izmešu samazināšanai iegādāti 8  elektroauto, kuru nomaiņa pret iekšdedzes dzinēja automašīnām ir sniegusi 42 MWh ietaupījumu.
Patēriņa samazinājums 2022. gadā
 • Uzstādot jaunās paaudzes LED paneļus, 2022. gadā nomainīti 116 gaismekļi, kuri patērēs par mazāk 3,418 MWh mazāk elektroenerģijas,
 • Saules paneļiem Pildas ielā, ražošana uzsākta 2022. gada jūnijā, saražojot 38,31 MWh elektroenerģiju,
 • SC Imanta 5. katlam 3 dzinēju nomaiņa uz 5. paaudzes dzinējiem strādājot trīs mēnešus ietaupīti 50.479 MWh.
 • Siltumenerģijas zudumu samazināšana veicot 10 siltumtīklu optimizācijas pasākumi ar siltumenerģijas zudumu ietaupījumu  5 372,06  MWh.
 • Transporta energopatēriņa samazināšanai un CO2 izmešu samazināšanai iegādāti 8  elektroauto, kuru nomaiņa pret iekšdedzes dzinēja automašīnām ir sniegusi 42 MWh ietaupījumu.