Jūs atrodaties šeit

Vairāk par IKA - inženierkomunikāciju kompleksās apkalpes pakalpojumu

AS “RĪGAS SILTUMS” pēc ēkas īpašnieka/pārvaldnieka pieprasījuma apsekos ēkas iekšējās inženierkomunikācijas un iesniegs priekšlikumu par ēkas inženierkomunikāciju sistēmu apkalpi.

Sīkāka informācija: 1.TR (labais krasts) tālrunis: 29213162, 20002742, e-pasts: 1tr@rs.lv,  2.TR (kreisais krasts) tālrunis: 20002505, e-pasts: 2tr@rs.lv.

Ēku iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope

AS “RĪGAS SILTUMS” piegādā siltumenerģiju saskaņā ar līguma par siltumenerģijas piegādi un lietošanu nosacījumiem līdz siltumapgādes sistēmas atbildības robežai.

Pārējā siltumapgādes procesa nodrošinājums no atbildības robežas, kas vairumā gadījumos ir siltumapgādes sistēmas ievads ēkā, līdz katra konkrētā dzīvokļa siltumatdeves ierīcēm un karstā ūdens noslēgarmatūrām (vai sajaucējiem, tos neieskaitot) jānodrošina ēkas īpašniekam vai tās pilnvarotai personai.

Šos darbus lietotājs var veikt pašu spēkiem vai arī uzticēt kādai licencētai firmai vai siltumpiegādātāju organizācijai. Minētos darbus var veikt arī AS “RĪGAS SILTUMS”, noslēdzot atbilstošu līgumu.

Lietotājam piederošie siltumtīkli un siltumapgādes sistēmas (piem. siltummezgls) tiek izbūvētas, rekonstruētas un remontētas par lietotāja līdzekļiem.

1. Ēkas centrālās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas tehniskā apkope: 

1.1. Centrālās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu darbības regulēšana, izmantojot tajās iebūvēto noslēgarmatūru un regulējošo armatūru.

1.2. Avāriju likvidēšana ūdens noplūdes gadījumā no noslēgarmatūras un regulējošās armatūras sildķermeņiem, dvieļu žāvētājiem, vītņu savienojumiem un atsevišķiem cauruļvadiem (žņaugu uzlikšana, noslēgarmatūras un regulējošās armatūras noslēgšana, bojāto sildķermeņu atvienošana).

1.3. Noslēgarmatūras un regulējošās armatūras un to pievadcauruļu tīrīšana no aizsērējumiem vai tajos iekļuvušiem netīrumiem, nenomainot armatūru vai cauruļvadus.

1.4. Centrālās apkures sistēmas skalošana un hidrauliskā pārbaude.

1.5. Atgaisošanas un izlaides krānu uzstādīšana, ja tas nepieciešams sistēmas darbības normalizēšanai (cauruļvadu un sildķermeņu pievienojumu pareizai krituma izveidošanai).

1.6. Esošo stiprinājuma āķu un kronšteinu nostiprināšana un papildu stiprinājuma izveidošana.

1.7. Izolācijas bojājumu, kas radušies apkalpojošā personāla veikto pasākumu dēļ, atjaunošana  (avāriju likvidēšana, remonts u.c.).

2. Individuālo siltummezglu tehniskā apkope:

2.1. Periodiska ISM uzstādītās noslēgarmatūras un regulējošās armatūras pārbaude un tās bojājumu novēršana, iekārtas numuru uzsādīšana, uzstādīto regulējošo un automātisko iekārtu pārbaude un ieregulēšana, temperatūras parametru kontrole, uzstādīto siltumpatēriņa skaitītāju darbības pārbaude un regulāra rādījumu nolasīšana.

2.2. Ikgadējā siltummezgla iekārtu hidrauliskā pārbaude.

2.3. Visas noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un netīrumu savācēju filtru periodiska tīrīšana instrukcijā paredzētā laikā.

2.4. Ātrsildītāju ķīmiskā skalošana.

2.5. Uzstādīto sūkņu un to elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana.

2.6. Kontrolmēraparatūras pārbaude un regulāra parametru nolasīšana.

2.7. Automātikas vadības iekārtu pārbaude un profilaktiskais remonts.

2.8. Tiešās darbības regulatoru pārbaude un regulēšana.

2.9. Elektrisko izpildmehānismu darbības pārbaude un regulēšana.

2.10. Iekārtu un cauruļvadu krāsošana.

2.11. Izolācijas bojājumu, kas radušies apkalpojošā personāla veikto pasākumu dēļ, atjaunošana (avāriju likvidēšana, remonts u.c.), ja pirms tam izolācija atradusies tehniskā kārtībā.

2.12. Spiediena pārbaude izplešanās tvertnē.

2.13. Ātrsildītāju pārbaude uz blīvumu.

2.14. Automātikas parametru nomaiņa.

3. Kādi darbi ir par maksu pēc kalkulācijas? Par papildu samaksu pēc saskaņotās tāmes AS "RĪGAS SILTUMS" var veikt dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem šādus pakalpojumus:

3.1. Dzīvokļos: dvieļu žāvētāju, sildķermeņu un to pievadu nomainīšana.  

4. Kas ietilpst ēku īpašnieku pienākumos attiecībā uz tehniskās apkopes līgumu? 

Lai AS "RĪGAS SILTUMS" darbinieki varētu veikt ar centrālās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu un ēku ISM saistītos darbus saskaņā ar līgumiem vai tāmi, ēku īpašnieku pienākums ir: 

4.1. Nodrošināt ēkas tehniskajos koridoros un pagrabos elektrisko apgaismojumu.

4.2. Nodrošināt brīvu pieeju visiem ēkā izvietotajiem centrālās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas cauruļvadiem.

4.3. Ierīkot drošas metāla durvis ēku pagrabos izvietotajos ISP, kā arī ierīkot metāla aizsargrestes logos.

4.4. Regulāri veikt ISM telpu kosmētisko remontu, logu iestiklošanu.

4.5. Nepiegružot ISM telpas.

Ņemot vērā mūsu speciālistu kvalifikāciju, kā arī AS "RĪGAS SILTUMS" tehniskās iespējas operatīvi reaģēt uz jebkuru avārijas situāciju un jebkurā diennakts laikā, lielākā daļa ēkas īpašnieku, izvēloties servisa firmu, priekšroku dod AS "RĪGAS SILTUMS".